سامانه پژوهشی – بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان …

 ۱-   نیاز به بهداشت اطلاعات ( اطلاع از تحولات جامعه نوین و مدرن شهری ) . ۲-   نیاز به ندانستن و گریز از واقعیت ( برنامه…

بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان در …

ارتباطات:ارتباط در یک مفهوم عام عبارت است از : فراگرد انتقال پیام از سوى فرستنده براى گیرنده مشروط برآن ایجاد شود. ضمن اینکه ارتباط حداقل…

مقاله علمی با منبع : بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان …

گسترش سرویس های گوناگون قابل ارائه به مشتریان.توسعه زیرساختی:گسترش بسترهای فنی یک سامانه.توسعه کیفیّت ارتباط تلفن ثابت:گسترش همه جانبه محتوایی و کیفی سامانه های ارتباطی…