بررسی تطبیقی نفقه اقارب در حقوق ایران و مصر

282-4-1- نظریه مؤلفین رومی بر حاکمیت پدر ………………………………………………………………………..282 -4-2- نظریه پدرو فرزندی………………………………………………………………………………………………………………………30 2-4-3-نظریه تعاون اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………. 312-5- عناصر نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………34 2-5-1- موضوع نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………………..342 -5-1-1- مسکن………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3 52-5-1-2- البسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3…

سامانه پژوهشی – تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری- قسمت ۱۶

بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیتتصمیمگیری قضایی با توجه به شخصیت متهم و اصل فردی کردن، نیاز به برنامهریزی و آموزش قضات و…