شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری …

(جدول۱- ۱) :روشهای جمع آوری اطلاعات روش ابزار کتابخانه ای جستجوی اینتر نت، مطالعه، بررسی و استفاده از متون مجلات و پایان نامه ها و…

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت …

۳-۳- روش تحقیق………………………………………………………………………….۷۶۳-۴- دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها…………………………………..۷۷۳-۵- جامعه آماری و نمونه آماری………………………………………………………………….۷۹۳-۵-۱ جامعه آماری………………………………………………………………………۷۹۳-۵-۲- نمونه آماری……………………………………………………………………۷۹۳-۵-۳- روش نمونه گیری…………………………………………………………….۸۰۳-۵-۴- حجم…

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری …

۴-۳-۲- ۵-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی راهبردی………………۹۸۴-۳-۲-۶- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی معیار هوشمندی کسب‌و کار………..۹۹۴-۳-۲-۷- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای…