جستجوی مقالات فارسی – پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه …

سومین سطح واقعی نمایی را می توان واقعی نمایی ژانری نامید که به واقع این سطح واقع نمایی متضمن درک ادبی است. مسلما چنین سطحی…

پژوهش دانشگاهی – تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در سطح شهر داورزن- قسمت ۱۵

۲-۱۶ نظریه های اجتماعی فضا: پیچیدگی مفهوم فضا، همانند سایر علوم متافیزیکی، باعث شده است تا برخی ازمتفکران در برابر شکارمفهومی آن عاجز بمانند. برای…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر …

آشنایی با روش های تدریس مترقی تا بتواند مشکلات را حل کند: دفتر بین المللی تعلیم و تربیت، وابسته به یونسکو بیش از ۳۰ روش…

دسترسی متن کامل – چالشها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزه دیده- قسمت ۱۷

و برای حل مشکل دوم اولاً نیازی نیست پلیس در انواع گوناگون مناقشات میانجیگری کند و ثانیاً میتوان با ایجاد واحد مخصوص میانجیگری در ادارههای…