بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۱۷

۹ یادگیری سازمانی چشم انداز مشترک مدیران سازمانی بسترهای اتخاد تصمیمات توسط سطوح پایین تر سازمانی را فراهم آورند.مدیران سازمانی به درجه ای از آزادی…

بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان …

سایر سرویس هابرگزاری دوره های آموزشی تخصصیمشاوره(Multi Protocol Label Switching) MPLSقابلیت برقراری ارتباط را برای شعبات یک سازمان در سطح استان و حتی کشور در…

پژوهش – بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان در …

شماره تلفن های ۴ و ۵ رقمیبه منظور رفاه حال مشتریان سازمان ها و نهادهای مختلف، شرکت مخابرات ایران و استان مازندران شماره تلفن های…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت …

تمرکز بر هدف های مشترک به جای اهداف شخصیانجام کار درست صرفنظر از خطرات شخصیراه کارهای تقویت مهارت انسانی در مدیران :گوش دادن را جایگزین…