پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه …

یا«هواپیماهایی که پرواز می کنند(در مقابل آن هایی که پرواز نمی کنند)خطرناکند».Planes which fly (as opposed to these that stand)can be dangerousنظریه پردازان روایت علاقه…

دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های بیمه تهران- قسمت …

پنگ[۶۷] و همکاران(۲۰۰۳) در مقاله خود با عنوان ارتباط بین ترکیب هیات مدیره و عملکرد شرکت به بررسی رابطه بین حضور اعضای غیر موظف در هیات…

مقاله – تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در سطح شهر داورزن- قسمت ۲۱

ب: قشر بندی اجتماعی بر پایه اعتبار و ثروت که در نظم سلسله مراتبی پایگاههای اجتماعی تبلور پیدا می کند (همان،۱۵۹).سومین نکته در خصوص نابرابریهای…

دسته بندی علمی – پژوهشی : تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در سطح شهر داورزن- قسمت ۱۲

۲-۷-۴ کرستوفر الکساندر و بی وی دوشی کرستوفر الکساندر و بی وی دوشی از جمله مهمترین برنامه ریزان شهری هستند که به تبیین دیدگاههای خود…

سایت مقالات فارسی – قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۲۰

۲-دریافت خسارتیکی دیگر از حقوقی که پیمانکار در مقابل کارفرما (اداره) دارا میباشد دریافت هزینههای خساراتی میباشد که ناشی از تقصیرات اداره است و یا…

پژوهش دانشگاهی – بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر …

نمودار(۲-۱): مهارت های مدیریت: ارزش نسبی مهارت ها در رده های مدیریت۲-۱۱٫ اثربخشی و کارایی: مفهوم، تعریف، رابطهلفظ کارآیی و کارآمدی را معادل آورده‌اند. همچنان…