شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند …

فهرست نمودارهاعنوان شماره صفحهنمودار ۲-۱- مزایای مورد انتظار از فعالیت های هوشمندی کسب و کار…………………………………………….۱۵نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سن……………………………..۹۱نمودار ۴-۲- توزیع…

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی …

۲- ۲- ۱ مقدمه : …………………………………………………………………………………..۴۱۲- ۲- ۲ تجاری سازی،تعاریف و مفاهیم: ………………………………………………….۴۲۲-۲- ۳ دیدگاه های متمایز در مورد تجاری سازی: ……………………………………….۴۳۲- ۲- ۴ مراحل…