جستجوی مقالات فارسی – پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه …

سومین سطح واقعی نمایی را می توان واقعی نمایی ژانری نامید که به واقع این سطح واقع نمایی متضمن درک ادبی است. مسلما چنین سطحی…

علمی : پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه …

پس فعلا برایمان مسجل شد که تا این جای کار اگر روایتی وجود نداشته باشد داستانی هم وجود نخواهد داشت، پس اصل بنیادین بیان داستان…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های بیمه تهران- قسمت ۵

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ساختار و اثر بخشی هیاتمدیره، و نیز ساختار مالکیت در شرکتهای سهامی عام بسیار متنوع است. از این رو به…

مقاله – تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در سطح شهر داورزن- قسمت ۲۱

ب: قشر بندی اجتماعی بر پایه اعتبار و ثروت که در نظم سلسله مراتبی پایگاههای اجتماعی تبلور پیدا می کند (همان،۱۵۹).سومین نکته در خصوص نابرابریهای…

دسته بندی علمی – پژوهشی : تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در سطح شهر داورزن- قسمت ۱۲

۲-۷-۴ کرستوفر الکساندر و بی وی دوشی کرستوفر الکساندر و بی وی دوشی از جمله مهمترین برنامه ریزان شهری هستند که به تبیین دیدگاههای خود…

سامانه پژوهشی – تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در سطح شهر داورزن- قسمت ۸

استفاده از رایانه و شبکه های جهانی وب .جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با مسئولین شهرجمع آوری اطلاعات بصورت میدانی و مشاهده ۱-۶ پیشینه…