دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های بیمه تهران- قسمت …

پنگ[۶۷] و همکاران(۲۰۰۳) در مقاله خود با عنوان ارتباط بین ترکیب هیات مدیره و عملکرد شرکت به بررسی رابطه بین حضور اعضای غیر موظف در هیات…

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری …

(جدول۱- ۱) :روشهای جمع آوری اطلاعات روش ابزار کتابخانه ای جستجوی اینتر نت، مطالعه، بررسی و استفاده از متون مجلات و پایان نامه ها و…

علمی : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت …

پارک علم و فناوری سمنان………………………………………………….۱۳۹چکیده انگلیسی………………………………………………………………….۱۴۲فهرست جداولعنوان شماره صفحهجدول۱-۱- روشهای جمع آوری اطلاعات…………………………………..۸جدول ۲- ۱- عوامل کلیدی موفقیت هوشمندی کسب و کار با توجه به…

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت …

۳-۳- روش تحقیق………………………………………………………………………….۷۶۳-۴- دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها…………………………………..۷۷۳-۵- جامعه آماری و نمونه آماری………………………………………………………………….۷۹۳-۵-۱ جامعه آماری………………………………………………………………………۷۹۳-۵-۲- نمونه آماری……………………………………………………………………۷۹۳-۵-۳- روش نمونه گیری…………………………………………………………….۸۰۳-۵-۴- حجم…

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری …

۴-۳-۲- ۵-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی راهبردی………………۹۸۴-۳-۲-۶- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی معیار هوشمندی کسب‌و کار………..۹۹۴-۳-۲-۷- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای…