فايل – بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل- قسمت ۷

جامعه متخصصان ورشکستگی (انگلیس)، هزار و هفتصد شرکت را که طی سال ۱۹۹۲ ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل…

بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان در سال ۸۹ و۹۲- …

فعالیتهای مستقیماً ارزش آفرینجریان اطلاعاتمهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرایند سازمان :– کاهش مستمر هزینه ها و کوتاه شدن زمان چرخه های کاری به دلیل…