بررسی فقهی- حقوقی داوری تجاری بین المللی

گفتار چهارم:داوری و وکالت………………………………………………………………………………………………………………………… 15 فصل دوم: اقسام داوری و شرایط انتخاب- مشروعیت وعلل رجوع به داوری، معایب و محاسن داوری ……………………………………… 15 مبحث اول:…

بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان …

سایر سرویس هابرگزاری دوره های آموزشی تخصصیمشاوره(Multi Protocol Label Switching) MPLSقابلیت برقراری ارتباط را برای شعبات یک سازمان در سطح استان و حتی کشور در…