بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۱۷

۹ یادگیری سازمانی چشم انداز مشترک مدیران سازمانی بسترهای اتخاد تصمیمات توسط سطوح پایین تر سازمانی را فراهم آورند.مدیران سازمانی به درجه ای از آزادی…

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۱۲

سبک واکنش توافقی خلاق سبک و شیوه فردی نکوهش و پذیرش سودآور تعهد و التزام خویشاوندی همدلانه، عاطفی ۲-۱۴- تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان های…

بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۶

۲-۱۰-۴- جفارت و مارسیک جفارت و مارسیک (۱۹۹۶)گفته اند سازمان یادگیرنده دارای ظرفیت افزوده‌ای برای یادگیری، تطابق و تغییر است و سازمانی است که فرایندهای…

تحقيق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۷

۵ـ با انعطاف‌پذیری عمل می‌کند.۶ـ فرایند تغییر را قوت می‌بخشد.ج) بهبود عملکرد۱ـ بر بهبود و افزایش سطح عملکرد تأکید دارد.۲ـ گروههای کاری را به عنوان…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۹

باغ وحش سن دیگو. ۲-۱۲- اهمیت ایجاد سازمان یادگیرنده ضرورت تبدیل شدن سازمان به سازمان یادگیرنده از آنجا ناشی می‌شود که با افزایش پیچید‌گی و…

منابع مقالات علمی : بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۴

تعاریف داجسون (۱۹۹۳) سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژیها برای ارتقای یادگیری سازمانی کمک می کند. (گاروین به نقل از سبحانی…

منابع مقالات علمی : بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۵

لین (۲۰۰۴) سازمان یایدگیرنده سازمانی است که در درون فرهنگ سازمانی فرایندهای در نظر گرفته شده است که یادگیری در سطح فردی، گروهی و سازمانی…