تحقیق دانشگاهی – بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان …

۵- هر سازمانی مرکب از افرادی با مهارت ها و دانش های مختلفی است که انواع کارهای بسیار متفاوتی را انجام می دهند. باید مبتنی…