شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی …

۲- ۲- ۱ مقدمه : …………………………………………………………………………………..۴۱۲- ۲- ۲ تجاری سازی،تعاریف و مفاهیم: ………………………………………………….۴۲۲-۲- ۳ دیدگاه های متمایز در مورد تجاری سازی: ……………………………………….۴۳۲- ۲- ۴ مراحل…