شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری …

(جدول۱- ۱) :روشهای جمع آوری اطلاعات روش ابزار کتابخانه ای جستجوی اینتر نت، مطالعه، بررسی و استفاده از متون مجلات و پایان نامه ها و…

مقاله علمی با منبع : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند …

۱۲- تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss۱۳- اولویت بندی عوامل شناسایی شده۱۴- تعیین میزان تاثیر هریک از عوامل بر موفقیت تجاری سازی۱۵- بحث…

علمی : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت …

پارک علم و فناوری سمنان………………………………………………….۱۳۹چکیده انگلیسی………………………………………………………………….۱۴۲فهرست جداولعنوان شماره صفحهجدول۱-۱- روشهای جمع آوری اطلاعات…………………………………..۸جدول ۲- ۱- عوامل کلیدی موفقیت هوشمندی کسب و کار با توجه به…

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند …

فهرست نمودارهاعنوان شماره صفحهنمودار ۲-۱- مزایای مورد انتظار از فعالیت های هوشمندی کسب و کار…………………………………………….۱۵نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سن……………………………..۹۱نمودار ۴-۲- توزیع…