سایت مقالات فارسی – قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۲۰

۲-دریافت خسارتیکی دیگر از حقوقی که پیمانکار در مقابل کارفرما (اداره) دارا میباشد دریافت هزینههای خساراتی میباشد که ناشی از تقصیرات اداره است و یا…