تحلیل تحولات تقنینی در زمینه تشکیل شرکتهای سهامی

بند اول:مجمع عمومی موسس                                                                               28 بنددوم:تحولات تقنینی راجع به مجمع عمومی موسس                                                   29 بندسوم:مجمع عمومی فوق العاده                                                                           32 بندچهارم:تحولات تقنینی راجع به مجمع…

بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل- قسمت ۵

مدیریت از طریق خرید نقدینگی؛ مدیریت از طریق نقدینگی انباشته در گذشته، نهادهای سپرده‌پذیر از روش دوم برای مدیریت ریسک نقدینگی استفاده می‌کردند؛ امّا امروزه،…