بررسی تطبیقی ایجاب و قبول الکترونیکی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

اول- اعلام اراده و دعوت به معامله……………………………………………………………… 27 دوم- شیوه اعلام اراده ……………………………………………………………………………. 30 1- نامه الکترونیکی………………………………………………………………………………… 31 2-پایگاه اینترنتی(تارنما)…………………………………………………………………………. 31 3- سامانه پیام خودکار…………………………………………………………………………….…

تحلیل تحولات تقنینی در زمینه تشکیل شرکتهای سهامی

بند اول:مجمع عمومی موسس                                                                               28 بنددوم:تحولات تقنینی راجع به مجمع عمومی موسس                                                   29 بندسوم:مجمع عمومی فوق العاده                                                                           32 بندچهارم:تحولات تقنینی راجع به مجمع…