سایت مقالات فارسی – قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۲۰

۲-دریافت خسارتیکی دیگر از حقوقی که پیمانکار در مقابل کارفرما (اداره) دارا میباشد دریافت هزینههای خساراتی میباشد که ناشی از تقصیرات اداره است و یا…

دسترسی متن کامل – چالشها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزه دیده- قسمت ۱۷

و برای حل مشکل دوم اولاً نیازی نیست پلیس در انواع گوناگون مناقشات میانجیگری کند و ثانیاً میتوان با ایجاد واحد مخصوص میانجیگری در ادارههای…