پژوهش – بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان در …

شماره تلفن های ۴ و ۵ رقمیبه منظور رفاه حال مشتریان سازمان ها و نهادهای مختلف، شرکت مخابرات ایران و استان مازندران شماره تلفن های…

مقاله علمی با منبع : بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان در سال ۸۹ و۹۲- …

مشاورهاز جمله خدماتی که شرکت مخا برات به علت تخصص ذاتی خود به متقاضیان خدمات مخابراتی ارائه می دهد مشاوره در جهت انتخاب بهترین گزینه…

سامانه پژوهشی – بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان در …

سال ۱۳۱۱ – افزایش پنج هزار شماره به ظرفیت تلفن های مغناطیسی تهرانسال ۱۳۱۶ – آغاز به کار اولین مرکز تلفن خودکار با شش هزار…

فایل دانشگاهی – بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان …

سال ۱۳۸۵ – شبکه مخابراتی کشور دارای ۲میلیون و ۲۶۲ هزار مشترک تلفن ثابت ، ۱۵ میلیون و ۳۸۵ هزار مشترک تلفن همراه ، ضریب…

بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان …

سایر سرویس هابرگزاری دوره های آموزشی تخصصیمشاوره(Multi Protocol Label Switching) MPLSقابلیت برقراری ارتباط را برای شعبات یک سازمان در سطح استان و حتی کشور در…

فایل – بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان …

۹- ماهنامه علمی فرهنگی (ارتباطات) ۱۷ می ۲۰۱۴ ص۱۷-۱۶امروزه برای تضمین اینکه از فناوری های اطلاعات و ارتباطات، به عنوان ابزارهای کارآمدی، مانند ارئه بهداشت…

تحقیق – بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان در سال ۸۹ …

– کیفیت فرآیند یا کیفیت عملیاتی . عبارت است از کیفیت فرآیند ها و رویه های تولید و ارائه خدمات به مشتریان . با توجه…