بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۱۷

۹ یادگیری سازمانی چشم انداز مشترک مدیران سازمانی بسترهای اتخاد تصمیمات توسط سطوح پایین تر سازمانی را فراهم آورند.مدیران سازمانی به درجه ای از آزادی…

دسترسی متن کامل – بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان …

نتایج بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینهی بررسی ارتباط بین مهارت های مدیریتی و اثربخشی مدیران حاکی از این است که ارتباط مثبت و معنی…