شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری …

۲- ۲- ۷-۸ بینش های مردمی : …………………………………………………………۶۱۲-۲- ۷-۹ قوانین تسریع کننده نیروهای دولتی : …………………………………………………………….۶۲۲-۲-۷-۱۰ برنامه ها و قوانین کلان : ……………………………………………….۶۲۲-۲- ۷-۱۱ توسعه…

دسترسی به منابع مقالات : بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر …

زمانی که سازمان ها خیلی کوچک بودند، مدیرانی لازم داشتند که مدیریت حرفه ای را انجام بدهند. این بدین معنی است که مدیریت اصولی دارد…