دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ …

اوگاندا آبشار بوجاگالیشکل(۲) : سدهای توسعه ایسیاست‌ها و روش‌ها در تأمین مالی سدهای بزرگ. کرم جاناتی، ژان مارتن دروس – ۲۰۰۳شکل(۲) نشان می‌دهد، وام‌های توسعه…

تحلیل پیامد‎های ژئوپولیتیک مقاومت نهضت جنگل در هویت ملی ایران- قسمت ۱۰

کشورایران یک موقیت مرکزی نسبت به کشورهای مجاورخوددارند. درواقع میتوان به عنوان بازیگری با نسبت ژئوپلیتیکی بالادرتمام حوزه‎های ژئوپلیتیکی اطراف خودش حضورداشته باشدودرپیدایش تشکلهای منطقه…

متن کامل – تحلیل پیامد‎های ژئوپولیتیک مقاومت نهضت جنگل در هویت ملی ایران- قسمت ۱۶

۲۶ ۲۴٫۳۵ ۲۲٫۸۵ ۱۹٫۳ ۱۶٫۴۵ ۱۰٫۴۵ ۱۱٫۰۵ ۷٫۳ ۱۰٫۶ منجیل ۱۷٫۹۸ ۱۳٫۲۵ ۱۸٫۷ ۲۳٫۲ ۲۸٫۰۵ ۲۶٫۳ ۲۳٫۹۵ ۲۰٫۳ ۱۷٫۲ ۱۰٫۶ ۱۱٫۷۵ ۸٫۷۵ ۱۳٫۶۵ ماخذ :…