مقاله علمی با منبع : مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات …

این دو کاربری در شهر سمیرم مساحتی حدود ۵۶۱۸ متر مربع (۵/۰ هکتار)را در برگرفته است. در مورد این کاربری، استاندارد ۱/۰ مترمربع نسبت به…

مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی- …

۱-در شهرها بخصوص در شهرهای بزرگ و کلانشهرها با توجه به رفت وآمد زیاد وسایل نقلیه، پلیس در محل چهارراهها و اتوبانهای درون شهری که…

مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی- قسمت ۳

در نتیجه انتخاب مکان مناسب برای استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، مطالعه و بررسی همه جانبه ای را می طلبد، زیرا احداث پایگاه های…

مقاله علمی با منبع : مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی- …

۲-۲-۶-۱ پایگاه های ویژهمنظور از پایگاه ویژه، پایگاهی است که صرفا با کارکردهای اختصاصی مدیریت بحران احداث شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد…

سایت مقالات فارسی – مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات …

از نظر ویژگی های ساختمانی این نکته قابل توجه است که ساختمان پایگاه‌ها دارای نقشه واحد می باشد. سازه این پایگاه ها از دو قسمت…

مقاله دانشگاهی – مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی-

در سال های بعد از جنگ جهانی دوم علم جغرافیا در اروپا و به خصوص در آمریکا، دستخوش انقلاب عظیمی شد که از آن به…

دسته بندی علمی – پژوهشی : مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات …

۳-۶-۳-۴-۱ کشاورزی………………………………………………………………………………………………………………….۶۷۳-۶-۳-۴-۲ خدمات……………………………………………………………………………………………………………………۶۸۳-۶-۳-۴-۳ صنعت……………………………………………………………………………………………………………………..۶۹۳-۶-۳-۴-۴ معادن………………………………………………………………………………………………………………………۶۹۳-۷ جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲۴-۲ معرفی پایگاه های…

دسترسی به منابع مقالات : مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات …

فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۳-۱ معیارها و ضوابط مکان یابی مراکز امداد رسانی…………………………………………………………………۴۸جدول ۳-۲ طیف درجه بندی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………..۵۲جدول ۳-۳ محاسبه وزن ها…