بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری …

پیتر دراکر ۱۹۶۰ میلادی بیان تئوری x و y مدیریت داگلاس مک گریگور ۱۹۶۱ میلادی تجزیه و تحلیل تطبیقی سازمانها، طبقه بندی سازمانها بر مبنای…