بررسی تطبیقی نفقه اقارب در حقوق ایران و مصر

282-4-1- نظریه مؤلفین رومی بر حاکمیت پدر ………………………………………………………………………..282 -4-2- نظریه پدرو فرزندی………………………………………………………………………………………………………………………30 2-4-3-نظریه تعاون اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………. 312-5- عناصر نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………34 2-5-1- موضوع نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………………..342 -5-1-1- مسکن………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3 52-5-1-2- البسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3…

پژوهش دانشگاهی – قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۱۶

۳-آئین رسیدگیرسیدگی در هیأتهای حل اختلاف مشروط به آن است که مناقصه گر بدوأ اعتراض کتبی خود را به بالاترین مقام مناقصه گذار تسلیم کرده…