بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۲۹

مجذور(R)2 ضرایب رگرسیون(B) سطح معنی داری(Sig) رهبری مناسب بر یادگیری سازمانی ۶۳۷/۰ ۴۰۶/۰ ۹۵۵/۰ ۰۰۰/۰ ۴-۳-۳) سوال فرعی دوم پژوهش تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری…

تحلیل پیامد‎های ژئوپولیتیک مقاومت نهضت جنگل در هویت ملی ایران- قسمت ۷

۳- دلیل سوم در ماهیت اعتراضات مختلف علیه مکتب رئالیسم افراطی تا پایان دهه ۱۹۷۰ می‌باشد.طرفداران آرمانخواهی الگوی واقع گرایان را به طور خطرناکی خودپسندانه…

مقاله علمی با منبع : مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات …

این دو کاربری در شهر سمیرم مساحتی حدود ۵۶۱۸ متر مربع (۵/۰ هکتار)را در برگرفته است. در مورد این کاربری، استاندارد ۱/۰ مترمربع نسبت به…

دسترسی متن کامل – چالشها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزه دیده- قسمت ۱۷

و برای حل مشکل دوم اولاً نیازی نیست پلیس در انواع گوناگون مناقشات میانجیگری کند و ثانیاً میتوان با ایجاد واحد مخصوص میانجیگری در ادارههای…