سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های بیمه تهران- قسمت …

بین درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.بین نسبت مدیران غیر موظف در هیات و عملکرد شرکت رابطه معنی داری…

پژوهش دانشگاهی – تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در سطح شهر داورزن- قسمت ۱۵

۲-۱۶ نظریه های اجتماعی فضا: پیچیدگی مفهوم فضا، همانند سایر علوم متافیزیکی، باعث شده است تا برخی ازمتفکران در برابر شکارمفهومی آن عاجز بمانند. برای…

سایت مقالات فارسی – قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۲۰

۲-دریافت خسارتیکی دیگر از حقوقی که پیمانکار در مقابل کارفرما (اداره) دارا میباشد دریافت هزینههای خساراتی میباشد که ناشی از تقصیرات اداره است و یا…

پژوهش دانشگاهی – قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۱۶

۳-آئین رسیدگیرسیدگی در هیأتهای حل اختلاف مشروط به آن است که مناقصه گر بدوأ اعتراض کتبی خود را به بالاترین مقام مناقصه گذار تسلیم کرده…

دسته بندی علمی – پژوهشی : استفاده از الگوریتم ژنتیک و منطق فازی برای بهینه سازی منابع بازار براساس …

نگاشت(mapping)ترتیب جدیدی از jobها در محیط گرید با استفاده از الگوریتم ژنتیک صورت می گیرد.جستجو و طبقه بندی (classfication)در محیط گرید با استفاده از الگوریتم…