منابع مقالات علمی : بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۴

تعاریف داجسون (۱۹۹۳) سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژیها برای ارتقای یادگیری سازمانی کمک می کند. (گاروین به نقل از سبحانی…

منابع مقالات علمی : بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۵

لین (۲۰۰۴) سازمان یایدگیرنده سازمانی است که در درون فرهنگ سازمانی فرایندهای در نظر گرفته شده است که یادگیری در سطح فردی، گروهی و سازمانی…

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۳

به صورت طبیعی وجود دارد. نیاز به فعالیت دارد. خنثی مرجع ضروری غیرضروری قابل دسترسی غیر قابل دسترسی شناخته شده ناشناخته دانشگاهیان مشاوران ۲-۸- تاریخچه…