درباره

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد…

سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی

فاسیونه با بهره گرفتن از توصیف متفکـر نقـاد ایده آل در گزارش دلفـی، مقیـاسـی با عنوان سیـاهه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا به خاطر امتحان…