مقاله – تأثیر به ‌کارگیری سیستم‌ اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه …

۳ـ۱۰٫ روش‌های آماری مورد استفاده ۸۳۳ـ۱۰ـ۱٫ آزمون t تک‌نمونه‌ای ۸۳۳ـ۱۰ـ۲٫ آزمون رتبه‌بندی فریدمن ۸۴۳ـ۱۰ـ۳٫ استفاده از آزمون‌های تکمیلی ۸۶۳ـ۱۰ـ۴٫ آزمون ویلکاکسون ۸۷۳ـ۱۰ـ۵٫ ضریب همبستگی رتبه‌ای…

خرید ممبر واقعی تلگرام

این نرم‌افزار، در سال ۲۰۱۳، به‌عنوان ابزاری برای ارتباط مخفیانه بین پاول دوروف و برادرش، ساخته شد. پاول دوروف که به دلیل اختلافات سیاسی از…

 دستگاه تسمه کش

 دستگاه تسمه کش دستی این دستگاه همانطور که از نام آن پیداست، با استفاده از نیروی دست انسان کار می‌کند. از دستگاه تسمه کش دستی…

زمین شوی صنعتی

دستگاه زمین شوی صنعتی انواع گوناگونی دارد که این دستگاه را برای هر شرایطی مناسب می کند. از نظر نوع انرژی حرکتی زمین شوی صنعتی…