بررسی عوامل فرهنگی _ اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس در سال ۱۳۹۳- قسمت ۴۵

– نوروزی، فیض اله و مهناز بختیاری (۱۳۸۸)، “مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن”، فصلنامه راهبرد، سال هجدهم، شماره ۵۳٫– نیازی، محسن (۱۳۸۱)،…