دانلود پایان نامه ارشد درباره مداخله بشردوستانه، حقوق بشر، سازمان ملل

ارتقای نظری مسئولیت حمایت داشتهاند. پس از کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور، هیأت عالی رتبه منتصب کوفی عنان، دبیر کل وقت ملل متحد، توانست نظریه مسئولیت حمایت را با حمایتها و پاسخهای دبیرکل به ایدههای مطرح شده در گزارش این هیأت، پیش ببرد.
5) بیانیه نشست سران کشورهای جهان در سال 2005 در مجمع عمومی، را میتوان به نوعی مهمترین سند مسئولیت حمایت دانست که پس از صدور و انتشار آن، نظریه مسئولیت حمایت، با توجه به حدود مطرح شده در این بیانیه، مورد استناد حقوقدانان و ساستمداران قرار میگیرد.
6) شورای امنیت ملل متحد و مجمع عمومی، در سالهای اخیر، تلاشهای فراوانی را در جهت ارتقای سطح نظری و ایجاد سازوکار اجرایی برای مسئولیت حمایت، انجام دادهاند.
7) نظریههای “وظیفه دخالت” از سوی کروچنر، “جامعه بینالمللی” از سوی تونی بلر، حاکمیت فردی از سوی کوفی عنان و همچنین نظریه امنیت انسانی، هر چند که موفقیتهای چشمگیری در عرصه حقوق و روابط بینالملل بدست نیاوردند؛ اما موجب زمینهساز ایجاد نظریهای قدرتمندتری (نظریه مسئولیت حمایت) گردیدند.
8) وضعیت کنونی نظریه مسئولیت حمایت، از سوی حقوقدانان بینالمللی به هنجاری بینالمللی که در حال شکلگیری است، موصوف گردیده است، که هنوز فرایند تبدیل آن به اصلی قابل احترام و الزامآور، در میان جامعه بینالمللی به پایان نرسیده است.
9) با توجه به بیانیه نهایی سال 2005 مجمع عمومی و اسناد پس از آن، مسئولیت حمایت تنها به چهار جنایت هولناک، نسلزدایی، جنایت جنگی، جنایات علیه بشریت و پاکسازی قومی محدود میگردد.
10) در مهمترین اسناد بینالمللی درباره مسئولیت حمایت، تنها مقام صالح برای استناد به مسئولیت حمایت، شورای امنیت فرض گردیده است و تلاشها به سمت بهبود کارکرد این شورا قرار گرفته است و کمتر به سایر گزینههای ممکن پرداخته میشود.
11) در نظریه مسئولیت حمایت، اصل بر تعهد جامعه بینالمللی و کشورها برای اقدام در جهت پیشگیری از بحرانهای گسترده انسانی است. در این نظریه، اقدامات شدیدتر و قهری همواره باید پس از انجام اقدامات پیشگیرانه یا اثبات ناکارآمدی اینگونه اقدامات برای متوقف ساختن نقضهای گسترده حقوق بشری، صورت گیرند.
12) هشدار بههنگام مهمترین رکن پیشگیری از بحرانهای حقوق بشری است که میتواند با با همراهی مناسب اقدامات پیشگیرانه ریشهای و مستقیم، به بهترین وجه مانع از وقوع چهار جنایت گسترده علیه بشریت گردد. سازوکار موجود در قاره افریقا برای پیشگیری از بحرانها، میتواند با انجام پارهای از اصلاحات، مورد الگوبرداری قرار گیرد.
13) برای انجام درست هر سه تعهد پیشگیری، واکنش و بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت، جامعه بینالمللی و کشورها، نیازمند ایجاد سازوکارهای مناسب حقوقی و قضایی، اقتصادی و اجتماعی، امنیتی و سیاسی و نظامی در دو سطح داخلی و بینالمللی میباشند.
14) نقش نهادهای بینالمللی و منطقهای از جمله ملل متحد، اتحادیه افریقا و اروپا و سایر سازمانهای بینالمللی، در ارتقای سطح نظری و اجرای مسئولیت حمایت، بسیار مهم و سرنوشتساز است.
فهرست منابع:

1- منابع فارسی
الف- کتب فارسی:
* آقایی، سید داود، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، پیک فرهنگ، چاپ اول، تهران، 1375.
* حیدری، حمید و دری، حمید، توسل به زور در روابط بین الملل؛ از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی و فقه شیعه، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران، 1376.
* ج. وایس، توماس، مداخلات بشردوستانه؛ اندیشه در عمل، ترجمه زهرا نوع پرست، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول، تهران، 1387.
* حقوق بین الملل بشردوستانه (پاسخ به سوالات شما)، کمیته ملی حقوق بشردوستانه، ترجمه هاجر سیاه رستمی، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، 1384.
* جهانی امنتر: مسئولیت مشترک ما، گزارش هیات عالی رتیه، ترجمه امیر ساعد وکیل و پوریا عسکری، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، چابپ اول، تهران، 1384.
* سرتیپی، حسین، مداخله بشردوستانه از تئوری تا عمل، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،چاپ اول، تهران، 1386.
* عنان، کوفی، با آزادی بیشتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشری برای همه، ترجمه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، انتشارات ایثاری، 1384.
* عنان، کوفی، مامردمان؛ نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم، ترجمه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، چاپ اول، تهران، 1384.
* قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران، 1383.
* کرمی، جهانگیر، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران، 1375.
* کشاورز، شهربانوبهارک، مداخله بشردوستانه در شورش ها و جنگ های داخلی، نشر کشاورز، چاپ اول، تهران،1380.
* مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی، تدوین مهدی ذاکریان، نشر میزان، چاپ اول، تهران،1383.
* والاس، ربکا، حقوق بین الملل، ترجمه قاسم زمانی و مهناز بهراملو، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،چاپ اول، تهران،1382.

ب- مقالات فارسی
* احمدی، کوروش، شکلگیری و تکوین عملیات حفظ صلح، مجله سیاست خارجی، سال دوازدهم، شماره 1، 1377.
* اسکندری زنجانی، منیژه، بحثی پیرامون مداخله بشردوستانه از دیدگاه حقوق بینالملل، مجله سیاست خارجی، سال هفتم،شماره چهارم،1372.
* ام. لایونز، ژینه و ماستاندونو، مایکل، مداخله بین المللی و حاکمیت دولت و آینده جامعه ب
ینالمللی، ترجمه خجسته عارف نیا، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 83- 84، 1373.
* رشیدی نژاد، زینب، موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت، مجله حقوقی، شماره 37، 1386.
* سیما، برونو، ناتو، سازمان ملل و جنبه های حقوقی استفاده از زور، ترجمه محمد جعفر قنبری جهرمی، مجله حقوقی، شماره 24، 1378.
* شهابی، فرهاد، مباحث سازمانهای بینالمللی: دیپلماسی پیشگیرانه در سازمان ملل متحد، مجله سیاست خارجی، شماره 44، زمستان 1376.
* صفایی، سید حسین، مداخله در امور کشور های دیگر از دیدگاه حقوق بین الملل، مجله حقوقی، شماره 9، 1367.
* عباسی اشلقی، مجید، مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 170- 169، 1380.
* عباسی اشلقی، مجید، مداخلات بشردوستانه و تحدید حاکمیت ملی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 175- 176، 1381.
* قربان نیا، ناصر، مداخله بشردوستانه از منظر اخلاق، نامه مفید، شماره 37، 1382.
* نوروزی، حسین و جوانشیری، احمد، شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه پس از جنگ سرد، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 69، پاییز 1384.
* موژن، ژاک، مداخله بشردوستانه بین المللی، ترجمه محمود صوراسرافیل، مجله حقوقی، شماره 22، 1377.
* موسوی، سید فضل الله و حاتمی، مهدی، مداخله بشردوستانه؛ نقض قاعده یا استثناء سوم، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 37، شماره 1، بهار 1386
* مولائی، آیت، حقوق بشر و حاکمیت ملی، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 155-156، 1379.
* ممتاز، جمشید، مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور، فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره 4، زمستان 1379.
* ممتاز، جمشید و نجفی اسفاد، مرتضی، بررسی بحران کوزوو و حقوق بینالملل، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره 17 و 18، 1379.
ج- رساله فارسی
* جوانشیری ، احمد، تغییر در ساختار معنایی نظام بین الملل و پیدایی مداخلات بشردوستانه در دهه نود، به راهنمایی مشیرزاده، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1385.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهحقوق بشر، توسل به زور، دفاع مشروع

د- سایت های اینترنتی
* باقری، صادق، دولتهای ناتوان و نظام جدید حقوق بین الملل، تهران، بیتا، آنلاین در سایت: Http://archive.khawaran.com/BaqeriSadeq_DowlatHaiNatawan.html
* زنگنه، حمید، مداخله بشردوستانه و حاکمیت کشورها، 1383، آنلاین در http://hamidzanganeh.blogfa.com/post-15.aspx
* ضیائی بیگدلی، محمد رضا، توسعه و تحول حقوق بشردوستانه در بستر رویه بین‌المللی معاصر، مقاله همایش اسلام و حقوق بشردوستانه بینالمللی، 1385، آنلاین در http://www.islamihl.com/Show.php?Page=ViewArticle&ArticleID=810

2- منابع انگلیسی
A. Books

* Dictionary of Law, Oxford University Press, Fifth Edition, London, 2003
* D. Murphy, Sean, Humanitarian Intervention; The United Nations in an Evolving World Order, University of Pennsylvania Press, first edition, Philadelphia,1996.
* Gareth, Evans, The Responsibility to protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All, Brooking Institution Press, Washington D.C, 2008.
* Humanitarian Intervention; Ethical, Legal, and Political Dilemmas, Edited by J.L. Holzgrefe and Robert O. Keohane, Cambridge University Press, New York, First Edition, 2003.
* Percy, Sarah, Mercenaries: The History of a Norm in International Relations, Oxford University Press,UK, 2007.
* Thakur, Ramesh, The United Nations, Peace and Security, Cambridge University Press, New York, 2007.
* The Responsibility to protect, Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), International Development Research Center, Ottawa, 2001.
* Weiss, Thomas and Hubert, Don, The Responsibility to Protect; research, bibliography, background; supplementary volume of the report of The International Commission on Intervention and State Sovereignty, International development research center, Ottawa, 2001.

B. Articles

* Annan, Kofi, Two concept of sovereignty, The Economist, US, 18 September 1999.
* Bellamy, Alex, Wither the Responsibility to Protect? Humanitarian Intervention and the 2005 World Summit, Ethnic and International Affair, Vol. 20, No.2, 2006.
* Bellamy, Alex, The Responsibility to Protect and the Problem of Military Intervention, International Affair, Vol.84, No.4, 2008.
* Brooks, Rosa, Failed States or the State as Failure, University of Chicago Law Review, Vol.72, spring 2005.
* Chandler, David, The Responsibility to Protect? Imposing the `Liberal Peace`: a Critique, International Peacekeeping, Vol. 11, No1, 2004.
* Conflict Prevention and the Responsibility to Protect, International Peace Institute, IPI Blue paper, NO. 7, US, 2009.
* Dorr, Noel, Responsibility to Protect_ an Emerging Norm?, Irish Studies in international affairs, Vol.19,Irland, 2008.
* Facareli, Carlo, The Responsibility to Protect Doctrine and Humanitarian Intervention: Too Many Ambiguities for Working Doctorine, Journal of conflict and security law, Vol. 13, No. 2, 2008.
* J. Hamilton, Rebecca, The Responsibility to Protect: from Document to Doctrine- but What of Implementation, Harvard Human Right Journal, vol. 19, spring 2006.
* J. Wheeler, Nicholas, A Victory for Common Humanity? The responsibility to protect after the 2005 World Summit, Journal of International Law and International Relations, Symposium Issue, Vol.2, No.1, 2005.
* L.Levitt, Jeremy, The Responsibility to Protect: A Beaver without a Dam, Michigan Journal of International and Comparative Law, Vol. 25, No 1, 2003.
* Nadakavukaren Schefer, Krista, Economic Sanctions and Human Rights, Swiss National Center of Competence in Research, No.2, 2007
* Naraghi Anderlini, Sanam and Stanski, Victoria, Conflict Prevention, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Action, No.2, 2007.
* Ralph, Jason, Tony Blair’s ‘New Doctrine of International Community’ and the UK Decision to

دیدگاهتان را بنویسید