روانشناسی با موضوع نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه

نظریه نیـازهای پایه بیـان می کنه که ارضای نیازای ذاتی روان شناختی پایه واسه رشد و تمامیت آدم ها در تموم فرهنگ ها لازمه (دسی…

جهت‌گیری مذهبی

تحقیقات جور واجور نشون داده که برداشت اصلی بیشتر ادما از دین، داشتن رابطه ای نزدیک با خداونده، نه فقطً مجموعه ای از باورها و…