پایان نامه رایگان با موضوع تعدیل قرارداد، ضمن عقد، شگفت انگیز، شرط ضمن عقد

آن که در مثال فوق، تنها بازنگرى درقیمت انجام کار و تعدیل آن متناسب با شرایط جدید درصورت وقوع پیشامد موردنظر،پیش بینى گردیده بدون آن که میزان تغییر معلوم گردد.(کاتوزیان،1376، 173)چنانچه... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان با موضوع بیمه گذار، قولنامه، جبران خسارت، قانون مدنی

داخلی مؤسسه باشد, در حالی که او زمانی از این مقررات آگاه می شود که عقد را پذیرفته و عملاً وارد کارگاه شده است. از این رو چنین رضایتی نمی تواند منشأ ایجاد عقد محسوب شود, زیرا انشایی در... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان با موضوع قانون مدنی، عسر و حرج، وضعیت اقتصادی، بیع بین المللی

روابط قراردادی وایجاد توازن و تعادل مجدد باشیم.بر حسب میزان تاثیری که تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد می گذارد می توانیم مسایل این مبحث را دنبال کنیم. دگرگونی در اوضاع و احوال عقد یا... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان با موضوع قاعده لاضرر، قانون حاکم، قانون مدنی، خدمات بیمه

اینگونه شروط را باطل ننماییم چرا که در صورت بطلان ضرر جبران ناپذری به یکی از طرفین قرارداد متحمل می گردد.مادۀ 20 فصل 2 اصول قراردادهای تجاری بیان کرده است که هر شرط مندرج در قرارداد... دنباله مطلب