• سریع القدم، رودسری و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان بررسی نقش سازه­شخصیتی سخت­رویی در تعدیل آثار سوء استرس بر عملکرد حافظه، ۶۰ دانشجو را که به صورت غربال‌گری با مقیاس زمینه­یابی دیدگاه ­های شخصی انتخاب کرده بودند را مورد آزمون قرار دادند. نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایشی با سخت­رویی بالا و آزمایشی با سخت­رویی پایین به لحاظ نمره­ی کلی حافظه تفاوت معنا داری وجود ندارد. هم­چنین بین گروه آزمایشی و کنترل با سخت­رویی بالا از نظر نمره­ی کلی حافظه تفاوت معنا داری وجود ندارد. بین گروه آزمایشی و کنترل با سخت­رویی پایین نیز از نظر نمره­ی کلی حافظه تفاوت معنا داری وجود ندارد.

 

 • طاهری، مرادی و همکاران ( ۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان « علمکرد حافظه­ شرح حال در فرزندان نوجوان جانباز مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه » نشان دادند که عملکرد فرزندان جانباز مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، در تکلیف حافظه­ شرح حال، ضعیف تر از فرزندان افراد عادی است.به عبارت دیگر، فرزندان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در مقایسه با فرزندان عادی، قادر به بازیابی کمتر مواد شرح حال اختصاصی از حافظه هستند و خاطرات اختصاصی کمتری از حافظه بازیابی می­ کنند. سطح افسردگی و اضطراب نیز در فرزندان جانبازان مبتلا به این اختلال بالاتر از افراد عادی بود، در حالی که بین فرزندان جانبازان مبتلا و غیر مبتلا به این اختلال در دو مولفه حافظه­ شرح حال و اضطراب تفاوت معنا دار نبود و فقط در مولفه افسردگی تفاوت معنا دار بود.
 • نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

 • مرادی، عبدی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان « عملکرد حافظه­ شرح حال در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه » نشان دادند که گروه­های آزمایشی در مقایسه با گروه‌های کنترل قادر به دستیابی به جزئیات معنایی و رویدادی اختصاصی کمتری از حافظه بودند.

 

 • دهقی، اصغر نژاد و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان « عملکرد حافظه­ سرگذشتی در بیماران دچار اختلال شخصیت مرزی » نشان دادند که بین تأخیر زمانی در بازیابی از حافظه­ سرگذشتی در دو گروه بیمار و کنترل تفاوت معنا داری وجودندارد. و بین اختصاصی بودن در پاسخ به محرک واژه­ های ارائه شده و همین طور بین تعداد کلمات به کار رفته در پاسخ به محرک واژه­ های ارائه شده بین گروه بیمار و کنترل تفاوت معنا دار وجود دارد.

 

 • کاویانی ( ۱۳۸۳) در پژوهشی با عنوان « عملکرد حافظه­ سرگذشتی و مسئله­گشایی در پیوستار زندگی، مرگ: پژوهشی از بیماران افسرده » نشان داد که بین گروه­های سالم و افسرده‌ی بدون افکار خودکشی ( انگاره ناپرداز ) از یک­سو و گروه­های افسرده دارای افکار خودکشی ( انگاره پرداز ) و اقدام کننده­ خودکشی از سوی دیگر، تفاوت معناداری وجود دارد، لیکن تفاوت میان عملکرد انگاره­پردازان و اقدام­کنندگان خودکشی در آزمایه­های بازخوانی سرگذشتی و راهبرد­های مسئله­گشایی ناچیز است.

 

 • نظر بلند، فلاح و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان « بررسی عملکرد حافظه­ کاری و برانگیختگی قشری پیشانی با توجه به رگه شخصیتی زود انگیختگی » نشان دادند که عملکرد دو گروه در تکالیف حافظه­ کاری تفاوت معنا داری نداشت، در حالی که زمان واکنش آزمودنی­های زود انگیخته در پاسخ گویی به تکالیف کمتر و تعداد خطاهای آن­ها بیشتر بود. نتایج بررسی برانگیختگی قشری نشان داد که آزمودنی­های زودانگیخته، در حین انجام تکالیف حافظه­ کاری، برانگیختگی قشری بیشتری را در قشر پیشانی چپ تجربه نمودند.

 

 • در پژوهش فرهنگی ( ۱۳۸۰) با عنوان « بررسی جنسیت و اثر درخشندگی در حافظه­ آشکار و حافظه­­ی ضمنی » نشان داده شد که تفاوت بین میزان عملکرد بازیابی حافظه­ آشکار در زنان و مردان معنا دار نمی ­باشد. با توجه به رد شدن این فرضیه، فرهنگی به این نتیجه دست یافت که عامل جنسیت در میزان عملکرد بازیابی حافظه­ آشکار موثر نبوده است.

 

 • در پژوهشی دیگر نظام آبادی، کرمی و همکاران ( ۱۳۸۱) با عنوان « مطالعه حافظه­ کوتاه مدت و بلند مدت در انواع نارساخوانی سطحی و عمیق در کودکان دبستانی شهر تهران» نقش جنسیت به عنوان یکی از متغیرها در این گروه مورد بررسی قرار گرفت، ولی هیچ یک از فرضیات رابطه معنا داری نشان ندادند. بنابراین پژوهشگران به این نتیجه دست یافتند که جنسیت در حافظه­ کوتاه­مدت و بلند مدت هیچ یک از سه گروه مورد بررسی نقش موثری ندارد.

 

 • یوسفی و سیف (۱۳۸۲) در پژوهشی با عنوان « تحول فراحافظه و رفتار حافظه در کودکان و نوجوانان» نشان دادند که توانایی فراحافظه و رفتار حافظه دختران بیشتر از پسران است.

 

 • مطالعه­ کرمی، منیری و همکاران ( ۲۰۰۳؛ به نقل از نیکدل، ۱۳۸۸ ) نشان دادند که بین دو گروه دانش آموز دختر و پسر در حافظه­ رویدادی تفاوت معنا دار وجود ندارد.

 

 • تهرانیان، زارع و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان « تأثیر محتوای عاطفی بر حافظه­ آشکار و نا آشکار به تفکیک جنسیت» نشان دادند که به طور کلی زنان در حافظه­ آشکار بهتر از مردان عمل می­کردند. یافته دیگر سرعت خواندن متون بود که گروه زنان در متون خنثی از همه­ی گروه ها عملکرد بهتری داشتند. این پژوهشگران به این نکته دست یافتند که عملکرد حافظه­ آشکار و ناآشکار در دو جنس، با توجه به تکلیف با هم تفاوت دارند، به این صورت در هر دو حافظه، مردان در تکلیف مثبت و زنان در تکلیف منفی بهترین عملکرد را دارند.

 

 • ضیایی و امیری ( ۱۳۸۵) در پژوهشی نشان دادند که زنان سالمند تعداد بیشتری کلمه­ی مثبت بر چهره ی منفی را در مقایسه با مردان سالمند به یاد می­آورند.می­توان این اثر را به نقش های اجتماعی و انتظارات فرهنگی در چهارچوب خانواده مربوط دانست. به نظر می رسد که زنان در فرهنگ ایرانی به عنوان مادر، به کلام مثبت به منظور کاهش تنش های خانواده و چهره­هایی با بار هیجانی منفی توجه بیشتری را نشان می­دهند. که این نقش ها در یادآوری موارد هیجانی اثر گذار است، بنابراین به نظر می­رسد که افزایش هیجانی با افزایش سن، بی تأثیر از فرهنگ، انتظارات فرهنگی و نقش های اجتماعی نیست. از طرف دیگر به نظر می رسد که این اثر و تفاوت در یادآوری چهره به میزان بالایی وابسته به جنس است.
 • تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 • بیگدلی و ناظمی (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان « عملکرد حافظه کوتاه مدت بیماران اسکیزوفرنی » نشان داده­اند که بین عملکرد حافظه­ کوتاه مدت بیماران اسکیزوفرن و افراد عادی در ۴ خرده مقیاس حافظه­ وکسلر از جمله حافظه­ بینایی، جهت­یابی، کنترل­ذهنی و تکرار ارقام تفاوت معناداری وجود دارد.

 

 • حسنی، هادیان فرد و همکاران ( ۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان « مقایسه­ پردازش اطلاعات بینایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، افسردگی و افراد بهنجار » نشان دادن که بین نمرات حافظه­ بینایی بیماران اسکیزوفرن و افراد عادی تفاوت قابل توجهی وجود دارد و بیماران اسکیزوفرن در پردازش اولیه اطلاعات بینایی در مقایسه با افراد بهنجار و افسرده نمرات ضعیف تری کسب می­­کنند.

 

 • عزیزیان (۱۳۹۰) تحقیقی به منظور بررسی توازن دو آزمون بنتون و بندرگشتالت برای بررسی مشکلات ادراک بینایی کودکان نارساخوان و عادی انجام دادند. نتایج نشان داد که کودکان نارساخوان در خرده آزمون­های حافظه­ بینایی و ادراک بینایی عملکرد ضعیفی دارند.

 

 • محمدیان (۱۳۸۶) پژوهشی با عنوان بررسی توان مقیاس هوش کتل (۳) و آزمون حافظه­ بینایی آندره ری در تشخیص دانشجویان استعداد درخشان و عادی انجام داد، به طور کلی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین­های حافظه­ بینایی و هوش در دو گروه دانشجویان عادی و استعداد درخشان وجود دارد.

 

 • رادفر، جزایری و همکاران ( ۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان « بررسی مقایسه­ ای وضعیت حافظه در بین جانبازان مبتلا به اختلال استرس بعد از حادثه توأم با افسردگی و بیماران افسرده­ی غیر جانباز » انجام دادند بدین منظور صد بیمار مرد ( ۵۰ جانباز مبتلا به PTSD )توأم با افسردگی، ۵۰ بیمار افسرده غیر جانباز ) مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که دو گروه در حافظه­ بینایی، حافظه­ فوری، حافظه­ منطقی، یادگیری تداعی­ها، بهره­ی حافظه، اطلاعات شخصی و عمومی تفاوت معنا داری با یکدیگر ندارند و عامل سن، حافظه­ بینایی هر دو گروه را تحت­تأثیر قرار می­دهد. هم­چنین بین حافظه­ بینایی، کنترل ذهنی، تکرار ارقام، یادگیری تداعی­ها، بهره حافظه و حافظه­ فوری از عوامل حافظه با مدت زمان حضور در جبهه همبستگی معنا داری وجود دارد.

 

 • پورحسین، معزز و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان « مقایسه­ حافظه­ دیداری- تجسمی در کودکان مبتلا به صرع و کودکان سالم: بر اساس تست شکل تجمعی آندره ری » نشان دادند که حافظه­ دیداری – تجسمی در بیماران مبتلا به صرع ضعیف­تر از گروه سالم است. اما بین سه گروه مبتلا به صرع­های لب آهیانه، گیجگاهی و پیشانی تفاوت معنا داری در میزان نمرات حافظه­ دیداری- تجسمی مشاهده نشد. هم چنین بیماران مبتلا به صرع در سنین پایدار، نسبت به بیماران مبتلا در سنین بالاتر، نمرات ضعیف­تری در آزمون شکل تجمعی آندره­ری کسب کردند.

 

 • مولوی و وزیری نسب ( ۱۳۷۹) در پژوهشی با عنوان « مقایسه­ عملکرد حافظه­ شنیداری دانش ­آموزان نابینا و عادی و حافظه­ دیداری دانش آموزان ناشنوا و عادی» نشان دادند که عملکرد حافظه­ بینایی دانش آموزان ناشنوا ضعیف تر از عملکرد حافظه­ بینایی دانش ­آموزان عادی و عملکرد حافظه­ دراز مدت، کوتاه­مدت و در کل شنوایی دانش آموزان نابینا بهتر از عملکرد دانش ­آموزان عادی بود.

 

 • علیرضایی مطلق، علاقبندراد و همکاران ( ۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان« بررسی و مقایسه عملکرد حافظه­ دیداری پسران ۶-۱۲ سال دارای نارسایی توجه/ بیش­فعال با همتایان عادی» ۲۴ پسر ۶-۱۲ ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی – کمبود توجه با بهره گرفتن از مقیاس ارزیابی والدین کانرز و مصاحبه ی بالینی به وسیله ی روان پزشک و ۲۳ کودک گروه کنترل انتخاب شدند و حافظه­ کلامی و بینایی آن­ها بررسی شد. برای بررسی حافظه­ فوری و تأخیری کلامی، از آزمون فراخوانی داستان و برای بررسی حافظه­ بینایی ( فوری و تأخیری)، از آزمون مخصوص حافظه­ کلامی و حافظه­ فوری بینایی کیم کاراد استفاده شد. نتایج نشان داد که عملکرد کودکان مبتلا به اختلال بیش­فعالی در حافظه ی دیداری ضعیف تر می باشد.

 

 • چراغی، زمانی و همکاران ( ۱۳۹۱ ) با پژوهشی با عنوان بررسی عملکرد تکالیف مربوط به حافظه­ دیداری و شنیداری در سطوح اضطراب انجام دادند. ۷۸ دانشجو به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند و آزمودنی­ها بر حسب میزان نمرات اضطراب در پاسخ به سیاهی اضطراب بک در چهار گروه فاقد اضطراب، اضطراب پایین، اضطراب متوسط و اضطراب بالا جایگزین شدند. نتایج نشان داد که اضطراب تنها بر تکالیف حافظه­ شنیداری موثر بوده و این تفاوت تنها میان دو گروه با سطح اضطراب متوسط و اضطراب بالا مشاهده شد. به طور کلی یافته­ ها نشان داد که اضطراب، عملکرد افراد را در تکالیفی که پردازش واج­شناختی، حافظه­ فعال را درگیری می­ کند، بیشتر از تکالیف حافظه­ دیداری تخریب می­ کند. و با توجه به این­که گروه دارای اضطراب متوسط بالاترین عملکرد را در تکالیف حافظه­ شنیداری نشان داده، می‌توان گفت که سطح بهینه از برانگیختگی می ­تواند به بهبود عملکرد منجر شود.

 

 • چمن آباد و همکاران ( ۱۳۹۲) در تحقیقی با عنوان نظریه انعطاف پذیری قشر مغز در حوزه­ حافظه ی دیداری دانش آموزان ناشنوا و شنوا، ۴۶ دانش ­آموز که شامل ۲۲ نفر ناشنوا و ۲۴ نفر شنوا بودند را مورد آزمون قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که حافظه­ بینایی دانش‌آموزان ناشنوا به طور معنی­داری از همتایان شنوای خود بالاتر بود و هم­چنین کنش حافظه­ بینایی دختران ناشنوا نسبت به دختران شنوا بالاتر بوده و دانش ­آموزان پسر ناشنوا نسبت به دانش ­آموزان پسر شنوا در روش­های اجرایی آزمون حافظه­ بینایی بنتون کنش بهتری ارائه دادند.

 

 • رضایی، راشدی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان « مقایسه­ درک خواندن و حافظه­ کاری در کودکان کم­شنوا و عادی » نشان دادند که کودکان کم­شنوا به دلیل نقص شنوایی بیشتر بر مهارت­ های بینایی خود متکی هستند و آن­ها در تکالیف حافظه­ بینایی عملکرد بیشتری نشان می­دهند.

 

جهت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *