قبلی در ترجیحات آینده کودکان بازی می کند.
جدول متغیرها در مطالعه ی تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی
متغیر ها
تأثیر
مستقیم
غیر مستقیم
فرزندان
جنسیت (دختر ، پسر )
سن ( 14- 21 و 18-15 سال)
نوجوانان زیر 18 سال
مقایسه فرزندان دوره ی راهنمایی و دبیرستان
فرایند تصمیم گیری
بیان مسئله یا احساس نیاز
جستجوی اطلاعات
ارزیابی جایگزین ها
( گزینه ها)
انتخاب نهایی
انگیزه ها انتخاب مقصد
با هم بودن بیشتر خانواده
دوری از استرس
تفریح خانواده
رضایت خانواده
ارتباط بیشتر با خانواده
آموزش و تربیت فرزندان
رضایت فرزندان
خواست پدر ، مادر یا فرزندان
فعالیت های تعاملی
ویژگی های والدین
هر دو شاغل
یکی شاغل
تحصیلات
در نتیجه برآنیم که بدانیم آیا فرزندان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد برای سفر های تفریحی از منظر گردشگری داخلی تأثیر دارند یا خیر . تأثیر آنانبر این فرایند مستقیم است یا غیر مستقیم . آیا گروه سنی دوره ی راهنمایی موثرتر است یا دوره ی دبیرستان. آیا دختران موثرترند یا پسران و انگیزه ی خانواده ها از سفر به مقاصد مورد نظر که احتمالا نتیجه ی تأثیر غیر مستقیم فرزندان است ، چیست . آیا ویژگی های خانواده اثری بر این انتخاب و تأثیر دارند یا خیر.
به طور خلاصه می توان گفت ، تحقیقات در زمینه ی تصمیم گیری در خانواده ، تئوری های بسیاری شامل نقش افراد در گروه خانواده را ایجاد کرده است. در ابتدا فرایند تصمیم گیری به عنوان فرایند تصمیم گیری یک طرفه در نظر گرفته می شد (تورنتون 1997).از دهه ی1950 این رویکرد با مفهوم زنی که به عنوان عامل خرید عمل می کرد، جایگزین شد.فادنس بحث می کند که ، در حالیکه حمایتی صوری از این تئوری وجود دارد، به طور نادرستی عمل خرید ، با مسئولیت و اختیار برای تصمیم گیری خانواده مساوی در نظر گرفته شده است (تورنتون 1997). در سال 1956 شارپ و موت و در سال 1959 کنکل شروع به در نظر گرفتن نقش همسر به عنوان مشارکت کننده در فرایند تصمیم گیری کردند. شارپ و مات نتیجه گرفتند که تصمیم گیری تعطیلات ، به طور خاص ، در حوزه ای است که شوهر و زن فعالانه به عنوان یک زوج با هم مشارکت می کردند و تصمیمات مشترک بین زن و شوهر در خانواده هایی با درآمد بالا بیشتر احتمال وقوع دارد تا در خانواده هایی با درآمد پایین .(تورنتون 1997) . به دنبال آن ها دیویس 1970،کانینگهام و گرین 1974، جنکینز1979، اسمیت 1979، فادنس 1992 و زالاتان 1998 به مطالعه ی دو جانبه ی رفتار خرید زن و شوهر پرداختند. تمام این مطالعات به نحو قابل توجهی تأثیری را که کودکان (فرزندان) می توانند در تصمیم گیری داشته باشند چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم نادیده گرفته اند.
جنکینز در سال 1979 ، فیلیارترات و ریچی 1980 اولین کسانی بودند که تأثیر کودکان را در تصمیمات تعطیلات اذعان داشتند و راه را برای مطالعات بیشتر باز کردند. نتایج تحقیق جنکینز نشان داد که که در حالیکه شوهر به زیر تصمیم طول سفر ، زمان تعطیلات و هزینه نفوذ دارد ، زیر تصمیم اینکه آیا فرزندان را بریم یا نه ، وسیله ی حمل و نقل ، فعالیت ها ، اقامت و مقصد همه تصمیمات مشترک زن و شوهر بوده اند. به هر حال جنکینز دریافت که به نظر می رسد زنان هیچ تأثیر اولیه در مقایسه با مردان ندارند.
لک من و لانس 1993 دریافتند که هرچه تصمیم اثر مستقیم تری بر کودک داشته باشد ، کودکان تأثیر بیشتری بر آن دارند. فلاری و برنز 2005 نتیجه گرفتند که هرچه کودک ترجیح بیشتری برای یک محصول خاص داشته باشد کودک معتقد است که در فرایند تصمیم گیری موثر تر است .
یک تحقیق کانادایی در سال 1992 که توسط لابریک و ریکارد انجام شد کودکان 9 تا 12 سال و یکی از والدینشان را در مورد درک از سطح اثر کودک در مورد شام خوردن بیرون از منزل مورد بررسی قرار دادنتایج نشان داد که کودکان خودشان را بیشتر اوقات(33.9%) در مورد انتخاب رستوران تصمیم گیرنده می دانند و کمتر (16.9% اوقات) به عنوان تصمیم گیرنده در خصوص انتخاب بیرون رفتن برای رستوران . در حالیکه والد ، کودک را به عنوان تصمیم گیرنده ای که حق انتخاب مساوی در موارد انتخاب بیرون رفتن به یک رستوران (30.2%) و انتخاب رستوران (28.6%) می دانند. لابریک و ریکارد نتیجه گرفتند که کودکان حتماً سطحی قابل توجه از اثر تصمیم گیری در زمینه ی اهداف کل خانواده اعمال می کنند.
جنکینز در سال 1979 مقاله ای تحت عنوان تأثیر کودکان در تصمیم گیری خانواده : درک والدین انجام داد که در آن از طریق مصاحبه با والدین و جمع آوری داده از 105 زوج انجام شد.تمرکز تحقیق بر نقش درک شده ی فرزند در تصمیم گیری خانواده در حوزه ی تصمیمات لوازم منزل ، اتوموبیل ، غلات، بیمه ی عمر، پس انداز ، تصمیمات کلی خانواده و تصمیمات تعطیلات بود. نتایج نشان داد که در زمینه ی تصمیمات اتوموبیل ، پس انداز ، بیمه ی عمر نفوذ شوهر بیشتر است و در زمینه ی لوازم منزل ، غلات و اغلب تصمیمات کلی خانواده که مربوط به مدیریت پول است نفوذ خانم ها بیشتر است .و در تصمیمات تعطیلات و لوازم ضروری نقش زن و شوهر مساوی است.در کل مردان بیشتر از زنان فرزندانشان را در تصمیم گیری خانواده موثر می دانستند. در اغلب مقوله ، زوج ها تأثیر فرزندان را در تصمیم گیری زیاد ندانستند. کودکان در زمینه ی تصمیمات تعطیلات بیشترین تأثیر و در زمینه ی لوازم کمترین تأثیر را داشتند.
در مطالعه ای در زمینه ی تصمیم گیری مصرف خانواده ، شوهام و دا
لاکاس 2003 شواهدی یافتند که کودکان به احتمال زیاد زمانیکه ، با مقوله ی محصول رابطه ی بیشتری دارند ، موثر ترند. تحقیق آن ها بر تصمیمات سفر خانواده های اسرائیلی بود و نتایج حاصل آن بود که نوجوانان حتماً بر خرید های خانواده تأثیر دارند . و در طول مرحله ی تصمیم گیری تأثیر بیشتر است.
هارل 2002 دریافت تأثیر کودک در تصمیمات خرید را همانطور که آن ها بزرگ می شوند ، برای مقوله های محصول مثل لباس و تعطیلات خانوادگی بررسی کردند ، و نتیجه این شد که هرچه آن ها بزرگتر می شوند ، تأثیرشان نیز بیشتر می شود.
گرام در سال 2004 در مورد نقش کودکان در مورد تصمیم گیری خرید خانواده با تمرکز خاص بر اینکه چقدر تأثیر کودکان درک شده است و کودکان به چه شیوه هایی بر تصمیم گیری خانواده موثرتر انجام داد. در این تحقیق درک والدین آلمانی و دانمارکی از تأثیر فرزندشان بر خرید تعطیلات خانواده از طریق پرسشنامه و مصاحبه های عمیق با خانواده های آلمانی و دانمارکی تحلیل شد. والدین کودکان را در تصمیم گیری تعطیلات به عنوان تأثیر گذار مستقیم ندانستند ولی به طور غیر مستقیم کودکان مداخله و مشارکت قابل ملاحظه ای در مذاکرات دارند.
در مطالعات گردشگری تحقیقات کمی فرزندان را به عنوان کسی که نقشی فعال در تصمیم گیری دارند ، یافت می شود. فرزندان اغلب به عنوان کسانی که تقاضایشان را بیان می کنند که والدین برای آن برنامه ریزی کنند ، در نظر گرفته می شوند. (تورنتون 1997).
رایان دریافت که فرزندان به عنوان کاتالیستی در ایجاد بازدید خانواده از یک جاذبه بوده اند.
روبین در سال 2010 در پایان نامه ی کارشناسی ارشد خود که در وینیپگ کانادا انجام داد تأثیر فرزندان بر انتخاب جاذبه در حالیکه خانواده در سفر است را بررسی کرد . او از طریق پرسشنامه های وب محور از 99 بزرگسال که که حداقل یک کودک بین سنین 6تا 17 سال همراه داشتند و از سه جاذبه ی فرهنگی مورد نظر وی بازدید می کردند ، استفاده کرد.نتایج نشان داد که کودکان نسبتاً تأثیر مستقیم کمی در انتخاب جاذبه دارند در حالیکه میزان تأثیر یافته شده در هر مرحله از فرایند تصمیم گیری کم بود . او دریافت که کودکان میزان قابل توجهی تأثیر در مرحله ی بیان مسئله دارند . یک ارتباط مثبت بین سن کودک و تأثیر درک شده در دو مرحله ی اول تصمیم گیری دیده شد که رابطه ای غیر خطی بودو کودکان 7تا 13 سال تأثیر نسبی بیشتری داشتند. او دریافت که تأثیر کودکان بر نوع انتخاب جاذبه غیر مستقیم است زیرا والدین از جاذبه های فرهنگی به خاط آموزش و تفریح کودکان بازدید می کردند و اینکه کودکان فعالیت های تعاملی را در محیطی امن و راحت بازدید خود را انجام دهند.
در ایران در زمینه ی گردشگری و سفر و تعطیلات موردی یافت نشد .خانم آلنوش بابومیان در سال 1379 رابطه ی تأثیر همراهی کودک با والدین در الگو و میزان خرید از فروشگاه های زنجیره ای شهروند انجام دادند. نتایج بدست آمده نشان داد که کودکان در مبلغ خرید والدین اثر گذار نبوده ولی در تمامی اقلامی که والئین از فروشگاه ی زنجیره ای شهروند خریداری می کنند اثر گذارند. هم چنین افراد با کودک وقت بیشتری را نسبت به افراد بدون کودک در فروشگاه ی زنجیره ای شهروند می گذرانند. آخرین نتایج بدست آمده نشان داد که کودکان پسر نسبت به کودکان دختر اثر کذاری بیشتری در خرید والدین دارند.
فرشته رئیس روحانی(1391) در تحقیق خود در مورد تصمیم گیری و نقش کودکان در تصمیم خرید مسکن مطالعه ای انجام داد که نشان می داد فرزندان نقش مهمی در تصمیم گیری ایفا می کنند و مطالعات نشان داد که جایگاه و موقیت فرزندان (بزرگتر یا کوچکتر بودن آن ها) در فرایند تصمیم گیری تأثیر دارد. هم چنین فرزندان دختر قدری بیشتر از فرزندان پسر در متقاعد کردن پدر و مادر خود در موردتصمیم گیری خرید موفق هستند.
حسام الدین نیری 1389، در تحقیق سنجش میزان تاثیر عوامل شناخته شده نفوذ نسبی کودکان بر تصمیم گیری خرید خانواده با بهره گرفتن از مدل مفهومی ویلیامز در شهر مشهد انجام داد . نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد چهار عامل افزایش استفاده از اقدامات نفوذی مستقیم، گذشته تصمیم، افزایش کنترل والدین و میزان منابع نفوذ منفعل، تأثیر معناداری بر نفوذ نسبی کودکان بر تصمیم گیری خرید نداشته است. افزون بر این، نتایج به دست آمده نشان می دهد تأثیر کنترل والدین بر گذشته تصمیم و اثر گذشته تصمیم بر اقدامات و استراتژی های نفوذ مستقیم معنادار به نظر نمی رسد. . همچنین در این پژوهش، تأثیر منابع نفوذ فعال و شدت ترجیح بر اقدامات نفوذی مستقیم و اثر ارتباطات فردی و غیر فردی بر شدت ترجیح کودکان بررسی شد که یافته های حاصل، نشان می دهد روابط فوق، تأیید شده و از سطح معناداری مناسبی برخوردارند؛ به طوری که شدت ترجیحات کودک به میزان قابل توجهی تحت تأثیر تعاملات وی بوده و کودکان در به کارگیری استراتژی های نفوذی مستقیم خود، منابع نفوذ فعال و میزان علاقه نسبت به محصول را مدنظر قرار می دهند.همچنین، در این پژوهش تأثیر برخی از متغیرهای جمعیت شناختی شامل وضعیت اجتماعی خانواده، نوع خانواده، اشتغال هم زمان والدین، جنسیت و ترتیب تولد کودکان بر نفوذ نسبی آنها بررسی و نتایج آن بیان شده است.
کار و سینگ (2006 ) در مطالعه ی خود پیشینه ی تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری خرید را به صورت جدول زیر درآورده اند:
تأثیر نسبی فرزندان بر تصمیم گیری خرید
پاسخ دهندگان
اهداف مطالعه
نویسندگان
مادر و ف
رزند
بررسی نقش تأثیری فرزندان در تصمیم گیری خرید غلات
بری و پولای 1968
مادران
مطالعه ی تلاش های تأثیری خرید فرزندان و انعطاف پذیری والدین
وارد و واکمن 1972
فقط مادران
بررسی عوامل تعیین کننده ی تأثیر فرزندان بر رفتار خرید مادران
مهروترا و تورجس 1977
فقط مادران
مشاهده ی تعامل والد- فرزند در سوپر مارکت برای خرید مادران
اتکین 1978
مادر و فرزند
بررسی درک نوجوانان و مادران از تأثیر نسبی یکدیگر در تصمیمات خانواده
فوکسمن و تانسوهاج 1988
پدر ، مادر، فرزند
بررسی درک اعضای خانواده از تأثیر نوجوانان در تصمیم گیری خانواده
فوکسمن ، تانسوهاج و اکستروم 1989
مادران در خانواده هایی که مادر سرپرست است
بررسی تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری خانواده های تک والدی که مادر سرپرست است
آهوجا و استیونسون 1993
گزارش از خود فرزندان
مطالعه ی تلاش های تأثیری خرید توسط فرزندان در دانمارک . مکان و علت درخواست ها و پاسخ های والدین .رابطه یبین موقعیت آموزش مصرف والدین و ویژگی های جمعیت شناختی
ینسن 1995
مادر، پدر و فرزند
مطالعه ی اثر نوع خانواده ( توزیع قدرت و پیوستگی)در مراحل فرایند تصمیم گیری و استراتژی های حل تعارض بکار رفته در خانواده
هولارت و آنتونیدیس 1997
مادر و فرزند
مطالعه ی ابعادی تلاش های تأثیر مستقیم فرزندان
ویلیامز و برنز 2000
فرزند و والدین
تحقیق بر نقش ساختار خانواده ( خانواده تک والدی در برابر دو والدی)در تأثیر فرزندان
جیینس ، ماست و پلسماکر 2002
والدین و فرزندان
بررسی نقش ساختار خانواده بر تأثیر فرزندان در تصمیم گیری خانواده
لی و بیتی 2002
سواندیناتا( 2011 )در تز خود نیز پیشینه ی تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری خانواده را در جدول زیر خلاصه کرده است:
نتایج و عناوین
کشور
پاسخ دهندگان
نویسنده

 
 
مداخله ی اعضای خانواده در 19 مقوله هزینه ای بدون مقایسه ی مستقیم و عدم توافق ممکن پاسخ دهندگان
نامعلوم
دانش آموزان کالج و یک والد
کانورس وکرافورد 1949
با محوریت مادر و فرزند با توضیح تأثیر فرزندان بر خرید غلات
نامعلوم
مادران ، فرزندان(8-11ساله) و معلمان
بری و پولای 1968
کودک تأثیر چشمگیری بر خرید اتوموبیل و تلویزیون دارد
نامعلوم
دانش آمزان کالج


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پرالت و راس1971
تأثیر خرید با افزایش سن بر اساس مقوله ی محصول کاهش می یابد
بوستون ، ایالات متحده
مادران و فرزندان 5-12 ساله
وارد و واکمن 1972
هیچ تعیین کننده ی منحصر بفردی از انعطاف پذیری مادران برای تلاش های تأثیری فرزندان یافت نشد. انعطاف پذیری مختص محصول است
نامعلوم
مادران
مهروترا و تورجس 1977
هشتاد درصد خانواده ها گزارش داده اند که فرزندان برای تصمیم بیرون غذا خوردن کمک می کنند
نیویورک ، ایالات متحده
همسران
سیزبیلو و سوسانی وتنبین 1977
یافته شد که فرزندان نقش مهمی در انتخاب غلات خانواده در سوپر مارکت دارند
دترویت،لانسینگ ، ایالات متحده
مادران و فرزندان
اتکین 1978
فرزندان مداخله چشمگیری در تصمیم گیری خانواده برای بیرون غذا خوردن در طول فرایند تصمیم گیری دارند . به نظر می رسد والدین تصمیم نهایی را بگیرند و هزینه را تعیین نمایند
مونتانا، ایالات متحده
فروشندگان
18+
نلسون 1979
درک شد فرزندان تأثرکمی بر تصمیمات خرید مهم اعمال می کنندبه جز تعطیلات .شوهران بیش از زنان تأثیر فرزندان را در تصمیم گیری خانواده درک کرده اند
نامعلوم
زن و شوهر ها

جنکینز 1979
سطوح کم تعارض در میان اعضای خانواده گزارش شد . تفاوت کمی در میزان تعارض درک شده در تصمیمات خرید وجود دارد یا اینکه چگونه باید تعارضات حل شوند
ساحل غربی ، ایالات متحده