با)516/4(F=تفاوتی معنادار بین متأهلین و غیر متأهلین از نظر میزان رضایت از زندگی وجود ندارد.

– منوچهر محسنی و پرویز صالحی (1382)در پژوهشی با عنوان بررسی رضایت از زندگی خانوادگی به این نتایج رسیدند: میزان رضایت از زندگی خانوادگی در گروه های سنی مختلف در حد بالا و نزدیک به هم به دست آمد . در میان جوانان 7/84 درصد، میانسالان 4/81 درصد ، بزرگسالان 8/79 درصد و سالمندان 7/81 درصد از زندگی خانوادگی خود اظهار رضایت داشتند. مقدار نارضایتی در جوانان کمتر است و به نظر میرسد با افزایش سن، نارضایتی از زندگی خانوادگی اندکی بیشتر میشودو همچنین افراد مجرد از زندگی خانوادگی خود رضایت بیشتری دارند.
– سلمان صفدری(1384) در پایان نامه خود تحت عنوان رضایت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن ، رضایت را در سطح عمومی و چهار بعد رضامندی از اوضاع فردی ، رضایت از نهادها و سازمانها ، رضایت از اوضاع سیاسی و رضایت کلی از زندگی را بررسی کرده است. محقق در این پژوهش به این نتایج رسیده است : در بعد رضایت از اوضاع فردی ، 28 درصد از پاسخگویان دارای رضایت کم ، 33درصد دارای رضامندی متوسط و حدود 33 درصد دارای رضامندی بالا میباشند، 24 درصد از پاسخگویان رضامندی کلی خودشان از زندگی را کم ، 43 درصد متوسط و 23درصد بالا اعلام کردند.
– در سال1386 جواد علیزادهدر قالب پایان نامه کارشناسی ارشد ، پژوهشی با عنوان رضایت از زندگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن انجام داده است . مهمترین نتایج این پژوهش عبارتند از : میزان رضایت افراد از زندگی در سطح بالایی بوده است ، بین احساس ارضاء نیاز، احساس امنیت و احساس عدالت با رضایت از زندگی رابطه مستقیم وجود داردو احساس محرومیت نسبی دارای رابطه معکوسی با رضایت از زندگی است.
– تحقیقی که توسط مرتضی منادی(1388) تحت عنوان اوقات فراغت و چالشهای جهانی شدن مقایسه دو نسل صورت گرفت . این مقاله محصول دو پژوهش در مورد جوانان و خانواده های آنان است . هدف از این مطالعه بررسی تفاوتهای بین اوقات فراغت نسل جوان با والدین آنها و علل این تفاوت هاست. به کمک مصاحبههای عمیق با 44 جوان و والدین آنها به این نتیجه رسید که جوانان اوقات فراغت خود را متفاوت از والدین میگذرانند، آنان در گذران اوقات فراغت متأثر از جهانی شدن هستند، در حالی که والدین آنها این گونه نیستند.
– تحقیقی که توسط بیژن خواجه نوری و علی اصغر مقدس (1387) تحت عنوان بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان گذران اوقات فراغت در مورد دانشآموزان دبیرستانی شهرستان آباده انجام شد . نمونه آن 500 نفر از دختران و پسران دبیرستانی بود ، نتایج تحقیق نشان دهندهی آن است که به ترتیب متغیرهای استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی ، دلبستگی به دوستان، مذهبی بودن و دلبستگی به مدرسه بر روی هم 0.631درصد تغییرات را در میزان اوقات فراغت دانشآموزان تبیین میکند.
2-2) تحقیقات انجام شده در خارج از ایران

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

-تحقیقی تحت عنوان مدل سازی اوقات فراغت خانواده و ساختار خانوادهبرروی 898 نفر ازپدرو مادر و جوانان در آمریکا به وسیله یریموند پاوف وهمکاران (2010 ) صورت گرفته است.یافتهها تفاوت اندکی بین مدلهای والدین و فرزندان را نشان می دهد. همچنین یافتهها نشاندهندهی شباهت نظر دختران با مادران و پسران با پدران بود ، یافتهها همچنین حاکی از این بود که دختران و مادران دید مثبتتری نسبت به اوقات فراغت خانواده و ساختار خانواده داشتهاند.
– تحقیقی تحت عنوان نگرش والدین و فرزندان نسبت به مشارکت در اوقات فراغت خانواده و رضایت از زندگی برروی 179 نفر از خانواده ها به وسیلهی زابرسکی(2003)صورت گرفت ، یافتهها نشان داد که مشارکت در اوقات فراغت خانواده مهمترین عامل پیش بینیکننده رضایت از زندگیخانوادگی از دیدگاه والدین بود اما از دیدگاه فرزندان این گونه نبود.
– تحقیقی تحت عنوان بررسی تأثیر رضایت از اوقات فراغت خانواده بررضایت از زندگی برروی 898 نفر در آمریکا صورت گرفت این تحقیق توسط زابرکسی در ایالات متحده (2001 )صورت گرفت. نتایج نشاندهندهیرابطهی مثبتی بین اوقات فراغت خانواده و رضایت از زندگی بود و ضریب همبستگی برای متغیرهای اصلی این پژوهش برابر با 0.651به دست آمد.
– تحقیقی تحت عنوان بررسی اوقات فراغت خانواده و رضایت از زندگی خانوادگی در میان 70 خانواده ترک توسط نیز اصلان درترکیه (2009 )صورت گرفت. نتایج نشان داد که خانواده های شهری ترکیه ساختارهای سنتیداشتند که به احتمال زیاد روابط خانوادگی خیلی قویداشتند . یافتهها نشاندهندهییک رابطه مثبت بین مشارکت در فعالیتهای اوقاتفراغت خانواده و رضایت از زندگی خانوادگی بود.
– تحقیقی با هدف بررسیاوقات فراغت پدران غیر مقیم و رضایت آنها از مشارکت در این گونه فعالیتها زمانی که وقت خودشان را با فرزندانشان میگذرانند توسط سوینتن و همکاران (2008)صورت گرفت (نمونه 129 نفراز 136 ایالات متحده صورت گرفت). داده ها نشان داد مشارکت دراوقاتفراغت خانواده به عنوان یک پیشبینیکننده مهم رضایت پدرانغیرمقیماز مشارکت در فعالیت های فراغتی خانواده است.
– تحقیقی با هدف بررسی رابطه بین مشارکت در اوقات فراغت خانواده و کارکردهای خانواده در میان خانوادههایی که شامل یک بچهی معلول بودند توسط دورتی( 2007) صورت گرفت . نمونه شامل 154 خانواده ( 154 نفر از والدین و 62 فرزند ) بود. نتایج نشان داد که کارکردهای خانواده و مشارکت در اوقات فراغت خانواده بین خانواده های معمولی و خانواده های با فرزندان معلول به طور مشابه وجود دارد.
– تحقیقی توسط کوین اسمیت(2005) صورت گرفت با هدف بررسی رابطه بین اوقات فراغت خانواده ،کارکردها و روابط خانوادگی صورت گرفت . نمونه آماری 90 فرزند و 123 نفر از والدین از 25 ایالات مختلف در آمریکا انتخاب شدند .نتایج نشان دهندهی این بود که مشارکت در اوقات فراغت خانواده، متغیرهای کارکردی خانواده را از نظر فرزندان پیش بینی میکند و اوقات فراغت خانواده پیش بینی کننده روابط خانوادگی از سوی جوانان و خانواده ها است.
– تحقیقی که توسط ژوئل آگیت(2007) با هدف بررسی رابطه بین رضایت از اوقات فراغت خانواده و رضایت از زندگی خانوادگی صورت گرفت. نمونه شامل 898 نفر از والدین و فرزندان در ایالات متحده بود . نتایج نشان داد که بین همهی متغیرهای رضایت از اوقات فراغت خانواده و رضایت از زندگی خانوادگی رابطه وجود دارد . مشارکت در فعالیتهای تعادلی و هستهای خانواده هم از سوی والدین و هم فرزندان پیش بینی کنندهی رضایت از زندگی خانودگی بود.
2-3) نقد و بررسی تحقیقات پیشین
الف- ایران
با بررسی تحقیقهای گزارش شده میتوان به این نکته اشاره کرد که در ایران تحقیقی که هم رضایت از زندگی خانوادگی و هم ویژگیهای ساختاری- کارکردی خانواده و اوقاتفراغت را مورد برسی قرار دهد وجود ندارد. اما با مطالعهی آنها میتوان به نکات مشترکی رسیدکه توجه به آنها میتواند برای تحقیق حاضر مفید باشد. نکات مزبور از این قرارند:
بالا بودن میزان رضایت از زندگی به طور کل و رضایت از زندگی خانوادگی به طور خاص در بیشتر مطالعات به خصوص در گروه های سنی پایینتر یعنی جوانان و نوجوانان و در میان مردان، افراد مجرد، تحصیل کرده و شاغل
تأثیر قابل توجه برخی از متغیرهای خانوادگی بر رضایت افراد از زندگی خانوادگی که با ابعاد و اجزای متغیر مستقل پژوهش حاضر نزدیکی و تناسب معنایی دارند. مانند فضای روابط خانوادگی، نحوهی رفتار والدین ، حمایت والدین ، انعطاف پذیری خانواده ، پیوند خانوادگی و…
اهمیت ارضای نیازهای فرد به طور کل و ایجاد میزان بالاتری از رضایت افراد در خانواده
وجود رابطه مثبت میان احساس آزادی ، احساس امنیت و به ویژه احساس عدالت و وجود رابطه معکوس میان احساس محرومیت نسبی در ایجاد رضایت از زندگی به طور کل و رضایت از زندگی به طو ر خاص
با توجه به تحقیقات تجربی که در ایران صورت گرفته مشخص میشود که در ایران کاری به این صورت که تحقیق در پی انجام آن است ، صورت نگرفته است و متغیرها جداگانه مورد بررسی قرار گرفتهاند.
ب- خارج از ایران
با بررسی تحقیقهای گزارش شده در خارخ از ایران میتوان به نکات مشترکی زیادی با تحقیق حاضر رسید ، که این نکات مشترک برای تحقیق حاضر میتواند مفید واقع شود. نکات مزبور از این قرارند:
بالا بودن میزان رضایت از زندگی خانوادگی در میان دختران و زنان نسبت به مردان و تأثیر مثبت گذران آوقات فراغت با اعضای خانواده بر رضایت از زندگی خانوادگی
بالا بودن میزان رضایت از زندگی در خانوادههایی که دارای ساختار سنتی بودند و بالا بودن روابط خانوادگی عالی در این نوع از خانواده
تأثیر رضایت از مشارکت در فعالیتهای اوقات فراغت خانواده بر رضایت از زندگی خانوادگی ، وجود رابطه مستقیم بین رضایت از مشارکت در فعالیتهای اوقات فراغت خانواده و رضایت از زندگی خانوادگی.
تأثیر قابل توجه برخی از متغیرهای خانوادگی بر رضایت افراد از زندگی خانوادگی که با ابعاد و اجزای متغیر مستقل پژوهش حاضر نزدیکی و تناسب معنایی دارند. مانند ویژگیهای ساختاری– کارکردی خانواده( انسجام – سازگاری و روابط خانوادگی) مشارکت در فعالیتهای اوقات فراغت خانواده( فعالیتهای هستهای و تعادلی اوقات فراغت خانواده).
با توجه به تحقیقاتی که در خارج از ایران صورت گرفته است میتوان گفت که تحقیق حاضر با تتحقیقهای مذکور شباهت بیشتری در زمینهی بررسی متغیر مستقل و وابسته دارد تنها تفاوت موجود میان کارهای صورت گرفته و تحقیق حاضر در بررسی هم زمان ارتباط متغیرهای مستقل : نحوهی گذران اوقات فراغت و ویژگیهای ساختاری– کارکردی خانواده با رضایت از زندگی خانوادگی است.
در این تحقیق ، مدل براساس تحقیقاتی که در خارج از کشورانجام گرفته، تنظیم شده است.
ب . تعاریف و نظریههای مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش
2–4 ) رضایت از زندگی
2–4–1) اهمیت رضایت از زندگی
از زمانهای دور بشر به دنبال آرمان شهری بوده است که در آن با رضایت زندگی کند و از زندگی خود خشنود باشد.(هادینافرد: بیتا، 2) رضایت از زندگی در تصور عده‌ای به معنی امید به آینده است، در حالی که امید به آینده یکی از نتایجِ رضایت یا عدم رضایت از زندگی است، به طوری‌که وقتی شخصی از زندگی خود کاملاً راضی باشد به آینده خویش (نسبت به کسی که رضایت نسبی به زندگی دارد) امیدوارتر است. بحث رضایت از زندگی مفهومی بسیار کلی‌تر از امید به‌آینده دارد، رضایت زندگی به زعم عده‌ای یعنی ایده‌آل بودن تمام شرایط مکانی و زمانی و فراهم بودن تمام امکانات برای زندگی سالم و بی‌دغدغه، در حالی که مفهوم حقیقی رضایت از زندگی یعنی نگرش مثبت فرد نسبت به زندگی کنونی، با تمام مشکلات و سختی‌ها، تلخی‌‌ها و ناکامی‌ها و در کنار آن پیروزی‌ها و موفقیت‌ها، شادی‌ها و پرورش استعدادها. (باقری، 1385 : 41)
البته بحث قانع بودن و تسلیم شرایط شدن یا در یک عبارت کلی مفهوم «جبرگرایی» نیز با بحث رضایت از زندگی متفاوت است و این تفاوت از آنجا ناشی می‌شود که رضایت از زندگی یعنی تمام شرایط، محدودیت‌ها، آزادی‌ها را دیدن و برای رسیدن به هدفی متناسب با امکانات موجود تلاش کردن، اما جبرگرایی یعنی زندگی را همینطور با همین شرایط قبول کردن و به همین وضع راضی شدن.
تصور کنید زمانی‌که فردی از زندگی خود راضی باشد، تمام مشکلات و تهدیدها برای او فرصتی می‌شوند برای نیل به اهدافش و همان چیزی که در ادبیات کهن ما به آن اشاره شده است «شکست پلی به سوی پیروزی است» اما زمانی‌که فرد از اوضاع زندگی خود ناراضی باشد حتی از موفقیت‌های خود نیز نمی‌تواند لذت ببرد و پیشرفت کند، شاید بارها شنیده باشید که «توانستن و انجام دادن هرگز بدون خواستن امکان‌پذیر نیست» کسی‌که از زندگی خود ناراضی است و نمی‌داند از زندگی چه می‌خواهد، نمی‌تواند حتی موفقیت‌های خود را ببیند، چگونه می‌توان از فرصت بوجود آمده برای پیشرفت استفاده کند.(همان : 46)
زن، مرد و فرزندان اضلاع مثلث زندگی را تشکیل می‌دهند به همین نسبت نیز رضایت یا نارضایتی هر یک از آنان از زندگی می‌تواند به دو ضلع دیگر و یا حتی کل زندگی سرایت کند.
رضایت از زندگی مفهوم بسیار نزدیکی با شادکامی دارد، به طوری‌که از زندگی خود راضی است احساس شادی بیشتری نسبت به کسی که از زندگی خود ناراضی است احساس می‌کند و مرور نتایج بررسی‌هایی که در قالب پایان‌نامه انتشار یافته و به بحث شادکامی و دین‌داری پرداخته با عنوان «تعیین میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و رابطۀ آن با عمل به باورهای دینی و برون‌گرایی» نشان می‌دهد که بین شادکامی، با نگرش عمل به باورهای دینی، رابطۀ مثبت معنی‌داری وجود دارد. همچنین این بررسی نشان می‌دهد جوانان دارای سطح نگرش دینی بالاتر، از شادکامی، خلق مثبت، کارآمدی، عزّت نفس و خشنودی از زندگی بیشتری برخوردارند. (باقری ، 1385 : 41)
بررسیهای تجربی در مورد رضایت از زندگی از اوایل قرن20 شکل گرفتند. پژوهشگران بعد از جنگ جهانی دوم رضایت از زندگی را با بهره گرفتن از فهرستهای ساده بررسی کردند.
در قلمرو رضایت از زندگی چند فرایند تاریخی را میتوان مشخص کرد:
1.مطالعات جامعهشناسان که عمدتا متمرکز بر بررسی تأثیر عوامل جمعیت شناختی مانند درآمد و ازدواج بر رضایت از زندگی است.
2.پژوهشهای متخصصان بهداشت روانی با تأکید بر این اندیشه که بهداشت روانی فراتر از فقدان نشانه های افسردگی و غمگینی است و رضایت از زندگی را نیز دربرمیگیرد.
3.پزوهشهای روانشناسان شخصیت که به بررسی افراد خوشحال و غمگین پرداخته اند.Diner) ، 2003 : 165)
رضایت از زندگییکی از اصول اساسی زندگی اجتماعی است که نسبتاً دیر به حوزهی علوم اجتماعی راه یافته است. در زمینهی رضایت از زندگی صاحب نظران تعاریف متعددی را ارائه دادهاند و همان طور که اسمیت بیان میکنددر بیشتر اوقات به نظر میآید که دانشمندان بین رضایت از زندگی و کیفیت زندگی تفاوتی قائل نشدهاند.
در سالهای اخیر پژوهش در زمینه رضایت از زندگی که به چگونگی ارزشیابی افراد از زندگی خود میپردازد، رو به فزونی است . این ارزشیابی نوعی بازخورد نسبت به رویدادها، قضاوت درباره میزان رضایت از زندگی و رضایت از موضوعهایی مانند ازدواج و کار را در بر میگیرد .(همان)
رضایت از زندگی از چند جهت اهمیت دارد :
1.تأمین سلامت روانی جسمانی و افزایش طول عمر
2.اثبات ارزش شادکامی برای انسان
3.اندازهگیری شاخص کیفیت زندگی در کنار شاخصهای اقتصادی
2 –4– 2 ) انواع رضایت از زندگی
1. رضایت ناشی از برخورداری
2.رضایت ناشی از ارتباط
3.رضایت ناشی از بودن.

رضایت ناشی از برخورداری
این نوع رضایت بیشتر به امکانات و میزان برخورداری افراد از امکانات بستگی دارد . عموم افراد تصور میکنند میزان رضایت حاصل از میزان دسترسی به امکانات و برخورداری از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *