فهرست
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول-کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2 – بیان مسئله 5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 8
1-4-1- هدف اصلی 8
1-4-2-اهداف فرعی 8
1-5- فرضیه‌های تحقیق 8
1-5-1- فرضیه اصلی 8
1-5-2- فرضیه‌های فرعی 8
1-6- متغیرهای تحقیق 9
1-7- قلمرو تحقیق 9
1-8- کلیات روش تحقیق 9
-9- واژه‌ها و تعاریف عملیاتی 10
فصل دوم-مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق 11
2-1- بخش اول- کیفیت زندگی کاری 12
2-1-1- مقدمه 12
2-1-2- تعریف کیفیت 13
2-1-3- مدیریت منابع انسانی و ارتقاء کیفیت 14
2-1-4- تاریخچه کیفیت زندگی کاری 16
2-1-5- تعریف و مفهوم کیفیت زندگی کاری 17
2-1-5-1- تعریف نظری کیفیت زندگی کاری 20
2-1-5-2-تعریف عینی 21
2-1-5-3-تعریف ذهنی 21
2-1-5-4- تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری 21
2-1-6- اصول و مبانی کیفیت زندگی کاری 23
2-1-7- کیفیت زندگی کاری و دوایر کیفیت 24
2-1-8-نظریات و تعاریف کیفیت زندگی کاری از دید تئوریسین‌های مدیریت 25
2-1-8-1- نظریه هارولد کنتز 25
2-1-8-2- نظریه مینتزبرگ 25
2-1-8-3- نظریه استیفن رابینز 25
2-1-8-4- نظریه والتون 26
2-1-8-5- نظریه لاولر 28
2-1-8-6- نظریه میلز 28
2-1-8-7- نظریه لوین 29
2-1-8-8- نظریه دوبرین 30
2-1-8-9- نظریه گانینگهام و ابرل 30
2-1-8-10- نظریه فریدمن و آرنولد 31
2-1-8-11- نظریه ورتر 31
2-1-8-12- نظریه دسلر 32
2-1-9- اصول و مبانی کیفیت زندگی کاری 33
2-1-10- کیفیت زندگی کاری به‌عنوان فلسفه مدیریت 34
2-1-11- برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری 35
2-1-12- اهداف برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری 40
2-1-12-1- اهداف از دیدگاه حرفه گرایی 41
2-1-12-2- اهداف از دیدگاه مدیریت 41
2-1-12-3- اهداف از نگاه کارکنان 41
2-1-12-4- اهداف از دیدگاه اتحادیه کارگری 41
2-1-13- رویکردها و استراتژی‌های بهبود کیفیت زندگی کاری 42
2-1-13-1- تدوین کار راهه و مسیر کار راهه (مسیر شغلی) 43
2-1-13-2- طرح (طراحی) کار 43
2-1-13-3- سیستم حقوق و مزایا 44
2-1-13-4- طراحی و حفظ روابط درون‌گروهی و میان گروهی 45
2-1-13-5- اقدامات و عملیات مدیریتی 46
2-1-14- راهبردهای درونی و بیرونی برای تغییر 46
2-1-15- مزایا و فواید برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری: 47
2-1-16- مشکلات و محدودیت‌های برنامه‌ها و اقدامات مربوط به بهبود کیفیت زندگی کاری 48
2-1-17- آینده برنامه‌های کیفیت زندگی کاری 52

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-18- برداشت‌های نادرست از کیفیت زندگی کاری 54
2-2- بخش دوم – تعهد سازمانی 56
2-2-1-مفهوم و تعریف تعهد 56
2-2-2-انواع تعهد 57
2-2-2-2- تعهد نسبت به سازمان 58
2-2-2-3- تعهد نسبت به خود 59
2-2-2-4- تعهد نسبت به افراد و گروه کاری 59
2-2-2-5- تعهد نسبت به کار و وظیفه (تکلیف) 59
2-2-3- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی 60
2-2-4- الگوهای تعهد سازمانی 64
2-2-4-1- مدل آنجل و پری 64
2-2-4-2- مدل اریلی و جتمن 64
2-2-4-3- مدل پنلی و گولد 65
2-2-4-4- مدل مایر و شورمن 65
2-2-4-5- مدل می یر و آلن 66
2-2-5- دیدگاه‌های نوین در باره تعهد سازمانی 66
2-2-5-1- دیدگاه ریچرز 66
2-2-5-2- دیدگاه‌های بکر و بیلینگس 67
2-2-5-3- تعهد سازمانی مفهوم یک‌بعدی یا چندبعدی 68
2-2-5-4- تعهد سازمانی در دنیای امروز چیز بی‌ربطی است 68
2-2-5-5- تعهد سازمانی واقعاً مهم است 69
2-2-6- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 70
2-2-6-1- ویژگی‌های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی 70
2-2-6-2- خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی 71
2-2-6-3- تأثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی 71
2-2-6-4- ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی 72
2-2-6-5- وضعیت نقش و تعهد سازمانی 72
2-3- بخش سوم – پیشینه تحقیق 73
2-3-1- تحقیقات در داخل کشور 73
2-3-2- مطالعات و پیشینه مطالعات مرتبط با عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 75
2-3-2-1- مطالعه استیرز و همکاران 75
2-3-2-2- مطالعه مؤدی و همکاران 76
2-3-2-3-مطالعه بارن و همکاران 78
2-3-2-4- مطالعه کاری و همکاران 79
2-3-2-5- مطالعه باتمن و همکاران 80
2-3-2-6- مطالعه لینکلن 81
2-3-2-7- مطالعه آلن و می یر 82
2-3-2-8- مطالعه کُهن 84
2-3-2-9- مطالعه برانینگ و سیندر 86
2-3-2-10- مطالعات اوپارا 87
2-3-2-11- مطالعات بولگارلا 87
2-3-2-12- مطالعات یوسف 88
2-4- بخش چهارم – چار چوب نظری پژوهش 88
2-4-1- مقدمه 88
2-4-2- شرح تحلیلی مدل والتون در مورد کیفیت زندگی کاری 88
2-4-3- شرح تحلیلی مدل سه‌بخشی می یر و آلن در مورد تعهد سازمانی 90
2-4-3- چارچوب نظری تحقیق 91
فصل سوم- روش تحقیق 92
3-1- مقدمه 93
3-2- نوع تحقیق (روش تحقیق) 93
3-3- روش‌های گردآوری داده‌ها 94
3-4- جامعه آماری 94
3-5- نمونه آماری و روش یا طرح نمونه‌گیری 94
3-6- حجم نمونه و روش تعیین حجم نمونه 95
3-7- ابزار جمع‌آوری اطلاعات 95
3-8- روایی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری 97
3-9- متغیرها 97
3-10- روش‌های آماری تجزیه تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها 98
فصل چهارم- یافته‌های پژوهش 99
4-1- مقدمه 100
4-2- توصیف متغیرهای پرسشنامه 101
4-2-1- وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان 101
4-2-2- وضعیت جنسیت پاسخ‌دهندگان 102
4-2-3- وضعیت پراکندگی سنی پاسخ‌دهندگان 103
4-2-4- وضعیت میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان 104
4-2-5- وضعیت استخدامی پاسخ‌دهندگان 105
4-2-6- وضعیت جایگاه شغلی پاسخ‌دهندگان 106
4-2-7- وضعیت میزان سابقه پاسخ‌دهندگان 107
4-2-8- تعهد عاطفی 108
4-2-9- تعهد مستمر 109
4-2-10- تعهد هنجاری 110
4-2-11- پرداخت منصفانه 111
4-2-12- انسجام اجتماعی 112
4-2-13- محیط کاری ایمن و بهداشتی 113
4-2-14- تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم 114
4-2-15- قانون‌گرایی 115
4-2-16- فضای کلی زندگی 116
4-2-17- توسعه قابلیت‌های انسانی 117
4-2-18- وابستگی اجتماعی 118
4-3- تحلیل استنباطی 119
4-3-1- فرضیه‌های فرعی 119
4-3-1-2- بین کیفیت زندگی کاری و تعهد هنجاری رابطه وجود دارد 119
4-3-1-3- بین کیفیت زندگی کاری و تعهد مستمر رابطه وجود دارد 120
4-3-2- فرضیه اصلی 120
4-3-3- شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری 121
4-3-4- اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت 122
فصل پنجم – بحث و تفسیر نتایج و پیشنهاد‌ها 124
5-1- مقدمه 125
5-2- بیان مسئله 125
5-3- بیان نتایج حاصله 125
5-3-1- پرسش اصلی تحقیق (مسئله تحقیق) 127
5-3-2- پرسش‌های فرعی تحقیق 127
5-4- یافته‌های پیشین سایر محققان 128
5-5- تطبیق و ترکیب یافته‌های پیشین سایر محققان با نتایج این تحقیق 130
5-6- پیشنهادها 131
5-7- پیشنهاد برای سایر محققان 132
5-8- محدودیت‌ها تحقیق 132
فهرست منابع و مأخذ 133
فهرست منابع فارسی 133
فهرست منابع انگلیسی 135
پیوست‌ها و ضمایم 138
پرسشنامه‌ها 143
پرسشنامه تعهد سازمانی 144
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 145
چکیده انگلیسی 146

فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 1- 1 – متغیرهای تحقیق 9
جدول 2- 1- چهار دیدگاه مختلف تعهد 67
جدول 2- 2- ضریب همبستگی متغیرهای مستقل فوق با متغیر وابسته (تعهد سازمانی) 80
جدول 2-3- تأثیر ویژگی‌های سبک مدیریت ژاپنی بر روی نگرش‌های کاری کارکنان شرکت‌های آمریکایی و ژاپنی 82
جدول 2-4- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و با تأکید بر رضایت شغلی 87
جدول 3-1- مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت 96
جدول 3-2- فهرست متغیر‌های وابسته (انواع تعهد سازمانی) و گویه‌های مربوطه 96
جدول 3-3 – فهرست متغیر مستقل (کیفیت زندگی کاری) و گویه‌های مربوطه 97
جدول 4-1- توزیع فراوانی وضعیت تأهل در بین پاسخ‌دهندگان 101
جدول 4-2- توزیع فراوانی وضعیت جنسیت در بین پاسخ‌دهندگان 102
جدول 4-3: توزیع فراوانی وضعیت سنی پاسخ‌دهندگان 103
جدول 4-4- توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان 104
جدول 4-5- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی پاسخ‌دهندگان 105
جدول 4-6- توزیع فراوانی جایگاه شغلی پاسخ‌دهندگان 106
جدول 4-7- توزیع فراوانی وضعیت میزان سابقه کار پاسخ‌دهندگان 107
جدول 4-8- توزیع فراوانی نظرات پاسخ‌دهندگان در مورد تعهد عاطفی 108
جدول 4-9- توزیع فراوانی نظرات پاسخ‌دهندگان در مورد تعهد مستمر 109
جدول 4-10- توزیع فراوانی نظرات پاسخ‌دهندگان در مورد تعهد هنجاری 110
جدول 4-11- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد پرداخت منصفانه 111
جدول 4-12- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد انسجام اجتماعی 112
جدول 4-13- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد محیط کار 113
جدول 4-14- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد تأمین فرصت 114
جدول 4-15- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد قانون‌گرایی 115
جدول 4-16- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد فضای کلی زندگی 116
جدول 4-17- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد توسعه قابلیت‌های انسانی 117
جدول 4-18- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد وابستگی اجتماعی 118
جدول 4-19- میانگین و انحراف معیار مؤلفه‌های کیفیت زندگی کار 121
ضمیمه 1- جداول مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ 139
ضمیمه 1-1- جدول ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 139
ضمیمه 1-2- جدول ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعهد سازمانی 139
ضمیمه 2- جدول خروجی spss در مورد ضریب همبستگی اسپیرمن بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی 139
ضمیمه 3- جدول خروجی spss در مورد ضریب همبستگی اسپیرمن بین کیفیت زندگی کاری و تعهد عاطفی 140
ضمیمه 4- جدول خروجی spss در مورد ضریب همبستگی اسپیرمن بین کیفیت زندگی کاری و تعهد هنجاری 141
ضمیمه 5- جدول خروجی spss در مورد ضریب همبستگی اسپیرمن بین کیفیت زندگی کاری و تعهد مستمر 141
ضمیمه 6- جدول خروجی spss در مورد میانگین و انحراف معیار مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری 142

فهرست نمودارها و شکل‌ها
عنوان

صفحه
شکل 2-1- رابطه بین تعریف عینی و ذهنی کیفیت زندگی کاری 22
شکل 2-2- برنامه فعالیت‌های مؤثر در بهبود کیفیت زندگی کاری 36
شکل 2-3- عناصر کیفیت زندگی 39
شکل 2-4- چارچوب نظری تحقیق 91
نمودار 4-1- توزیع فراوانی وضعیت تأهل در بین پاسخ‌دهندگان 101
نمودار 4-2- توزیع فراوانی وضعیت جنسیت در بین پاسخ‌دهندگان 102
نمودار 4-3- توزیع فراوانی وضعیت پراکندگی سنی در بین پاسخ‌دهندگان 103
نمودار 4-4- وضعیت میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان 104
نمودار 4-5- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی پاسخ‌دهندگان 105
نمودار 4-6- جایگاه شغلی پاسخ‌دهندگان 106
نمودار 4-7- توزیع فراوانی وضعیت میزان سابقه کار پاسخ‌دهندگان 107
نمودار 4-8- نظرات پاسخ‌دهندگان در مورد تعهد عاطفی 108
نمودار 4-9- نظرات پاسخ‌دهندگان در مورد تعهد مستمر 109
نمودار 4-10- نظرات پاسخ‌دهندگان در مورد تعهد هنجاری 110
نمودار 4-11- نظر پاسخ‌دهندگان در مورد پرداخت منصفانه 111
نمودار 4-12- نظر پاسخ‌دهندگان در مورد انسجام اجتماعی 112
نمودار 4-13- نظر پاسخ‌دهندگان در مورد محیط کار 113
نمودار 4-14- نظر پاسخ‌دهندگان در مورد تأمین فرصت 114
نمودار 4-15- نظر پاسخ‌دهندگان در مورد قانون‌گرایی 115
نمودار 4-16- نظر پاسخ‌دهندگان در مورد فضای کلی زندگی 116
نمودار 4-17- نظر پاسخ‌دهندگان در مورد قابلیت‌های انسانی 117
نمودار 4-18- نظر پاسخ‌دهندگان در مورد وابستگی اجتماعی 118

چکیده
کیفیت زندگی کاری به معنی فرآیندی است که به‌وسیله آن‌همه اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و مناسبی که برای این مقصود ایجادشده است، در تصمیم‌هایی که بر شغل‌هایشان بخصوص، و بر محیط کارشان به‌طورکلی اثر می‌گذارد به‌نوعی دخالت می‌یابند و درنتیجه مشارکت و خشنودی آنان از کار بیشتر می‌شود. این تحقیق به‌منظور شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد و رابطه آن با تعهد سازمانی انجام گردیده است. در این تحقیق کیفیت زندگی کاری به‌عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته و برای بررسی از مدل والتون استفاده‌شده که هشت مؤلفه اصلی را به‌عنوان هدف ارتقاء کیفیت زندگی کاری موردتوجه قرار می‌دهد. متغیر وابسته در این پژوهش تعهد سازمانی است که در مورد تعهد سازمانی مدل آلن و می یر (1990) به کار گرفته‌شده است. آلن و می یر معتقدند که تعهد حالتی روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ارائه خدمت در یک سازمان است. در مدلی که این اندیشمندان مطرح کردند به ترتیب «تعهد عاطفی»، «تعهد مستمر» و «تعهد هنجاری» بیان گردیده که متغیرهای وابسته تحقیق می‌باشند. وجود رابطه همبستگی بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته بررسی گردیده که با استفاده از آمار توصیفی از شاخص‌های تمایل مرکزی و شاخص‌های پراکندگی برای بیان داده‌های جمع‌آوری‌شده به کمک نرم‌افزار Excel استفاده گردیده و با به‌کارگیری آمار استنباطی به آزمون فرضیه‌های موردبررسی در تحقیق پرداخته‌شده (با کمک ضریب همبستگی اسپیرمن) درنهایت نتایج در مورد وجود رابطه و ضریب همبستگی بین متغیر‌ها بیانگر این است که بین متغیر مستقل (کیفیت زندگی کاری) و متغیرهای وابسته (تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری و درمجموع تعهد سازمانی) رابطه و همبستگی وجود ندارد. ضمن این‌که بر اساس بررسی شاخص‌های پراکندگی اولویت‌بندی 8 مؤلفه کیفیت زندگی کاری صورت پذیرفت که می‌توان گفت مهم‌ترین مؤلفه در کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌ها کاشی، “فضای کلی زندگی” و کم‌اهمیت‌ترین مؤلفه “انسجام اجتماعی” است.

فصل اول
کلیات تحقیق

1- مقدمه:
در جهان امروز اطلاعات و ارتباطات که زیربنای آگاهی است در تمام جنبه‌های زندگی بشر نقش بسیار مهم و کلیدی را بازی می‌کند، از اواخر قرن نوزدهم که عصر صنعت (فنّاوری، ماشین و عناوینی مانند آن) آغاز شد پیشرفت علم و صنعت همه جنبه‌های زندگی بشر را دگرگون کرد و فرهنگی جدید با خود به جهان عرضه داشت که بافرهنگ و شیوه زندگی و حتی طرز فکر دوره ماقبل خود یعنی عصر کشاورزی تفاوت ماهیتی داشت، عصر جدید.”عصر مابعد اقتصادی” یا”عصر اطلاعات”یا “عصر ارتباطات” و درنهایت “عصر فرا صنعتی با سرعت نور” به‌پیش می‌تازد اما هنوز انسان درگیر و در جستجوی معنایی که بتواند او را برای بقا و ادامه استوار نگه دارد است.
حال این انسان با ابعاد جهانی، چگونه می‌تواند برای جهانی تصمیم بگیرد درحالی‌که در جستجوی معنای خویش سرگردان مانده است؟ فرد برای خود شکوفایی خود باید دارای اعتمادبه‌نفس باشد، اعتمادبه‌نفس لازمه اعتماد به سازمان است که خود موجب خودشکوفایی سازمانی می‌شود از طرفی اعتماد به اجتماع نیز در گروی اعتماد به سازمان است که درنهایت خود شکوفایی اجتماعی را به ارمغان می‌آورد. ازاین‌رو اثر افراد جامعه درحرکت جامعه انسانی بسیار مهم است و لزوم پرداختن به کیفیت زندگی افراد وهم چنین در سطح بزرگ‌تر کیفیت زندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *