تولید مانع (کارشکنی) در شبکه بانکی: 12
جعل هویت در شبکه بانکی: 12
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینیه تحقیق
2-1 مقدمه 14
2-2 بیان مساله 15
2-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 16
2- 4 پیشینه ی موضوع 18
2-4-1 داخلی 18
2-4-2 خارجی 21
2-5 شناخت انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی و نحوهی جلوگیری از آن 22
2-6-1 دسترسی بدون اجازه یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است 25
2-6-2شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است 27
2-6-3شناسایی سرقت پول یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است 28
2-6-4 شناسایی جعل هویت یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است 28
2-8 جمع بندی 30
2-9 بانکداری الکترونیکی 32
2-9-1ـ تاریخچه بانکداری الکترونیکی: 33
2-9-2-انواع بانکداری الکترونیکی 34
2-9-3 -سطوح بانکداری الکترونیکی 35
2-9-4 بانکداری الکترونیکی بین بانکی: 36
2-9-5 مزایای بانکداری الکترونیکی 36
2-9-6 اثرات بانکداری الکترونیکی 37
2-9-6-1 تاثیر بانکداری الکترونیکی بر مشتری مداری: 37
2-9-6-2 رابطه بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان: 38
2-9-6-3 اثر بانکداری الکترونیکی بر بهبود خدمات 39
2-10 نظارت بر بانکها 40
2-11 بانکداری الکترونیکی 40
2-12 نظارت بر بانکداری الکترونیک و فرآیندهای مالی 44
2-13 بانکداری الکترونیکی در ایران 45
2-14 لزوم امنیت بانکداری اینترنتی 47
2-15 ماهیت فضای سایبر 49
2-16 علت شناسی جرایم سایبری 53
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 61
3-2 روش تحقیق 61
3-3تعاریف عملیاتی: 62
3-4 جامعه آماری 63
3-5 قلمروهای پژوهش 63
3-5-1 قلمرو مکانی تحقیق: ادارات فناوری اطلاعات بانکهای ملی در شهر کرمانشاه 63
3-6 روش نمونه گیری 63
3-7 ابزار جمع آوری اطلاعات 64
3 -9 مراحل انجام پژوهش 66
3-10 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 67
3-11 مدل مفهومی تحقیق 67
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل دادهها
4-1 مقدمه: 69
5-2 آمارتوصیفی مربوط به نمونه تحقیق 70
4-3 آزمون فرضیه های تحقیق 76
4-4 آزمون برآورد مدل تحقیق 81
آزمون مدل های اندازه گیری 81
برآورد و آزمون مدل ساختاری پژوهش(مدل کامل پژوهش) 84
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه : 90
5-2 نتیجه گیری و بحث: 91
5-3 پیشنهادت تحقیقی 96
5-4 پیشنهادات کاربردی 97
5-5 محدودیتهای تحقیق 98
منابع 100
پیوست 102

فهرست نمودار
نمودار 2-1 چانگ وهمکاران درسال( 2006 ) 20
نمودار 2-2 پیکارینن(2004) 22
شکل(3- 1) مراحل انجام پژوهش 66
نمودار ستونی4- 1- مربوط به متغیر جنسیت افراد نمونه 70
نمودار ستونی 4- 2 مربوط به متغیر سن افراد نمونه تحقیق 71
نمودار ستونی 4 -3 مربوط به متغیر تحصیلات افراد نمونه تحقیق 72
نمودار دایرهای4-4 مربوط به وضعیت تاهل افراد حاضر در نمونه تحقیق 73
نمودار ستونی 4-5 مربوط به متغیر سابقه کار افراد حاضر در نمونه تحقیق 74
نمودار دایره ای 4- 6 مربوط به متغیر نوع استخدامی افراد حاضر در نمونه تحقیق 75
نمودار 4- 12 مدل مفهومی برآوردی متغیرهای اصلی تحقیق 85
نمودار 4- 13 سطح معناداری روابط متغیرهای اصلی تحقیق 86

فهرست جداول
جدول4- 1 توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت 70
جدول4-2 مربوط به متغیر سن افراد نمونه 71
جدول 4- 3 مربوط به متغیر تحصیلات افراد حاضر در نمونه تحقیق 72
4-4 جدول مربوط به متغیر وضعیت تاهل افراد نمونه تحقیق 73
جدول4- 5 توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه کار 74
جدول4- 6 توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب متغیر نوع استخدامی 75
جدول4- 7 : جدول آزمون بارتلت برای بررسی کفایت نمونه و شاخص KMO 78
جدول 4-8 : میزان اشتراک اولیه و بعداز استخراج عامل ها 79
جدول4-9: درصد وواریانس و مقادیرویژه عامل های مختلف 79
جدول 4-10 ماتریس عاملی 80
جدول4-11 تحلیل عاملی تأییدی برای چهار عامل مدل مفهومی پژوهش 83
جدول 4-14: بررسی شاخص‏های مناسب بودن مدل 87
جدول 4-15: نتیجه بررسی فرصیه های تحقیق 88

چکیده:
هدف از انجام این مطالعه شناخت انواع جرائم مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن (مطالعه موردی بانک های ملی شهر کرمانشاه) بود. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و اکتشافی و از نگاه هدف، کاربردی بود جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 368 نفر از آنان به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی لاگازیو و همکاران (2014) بود که مولفه های تحقیق را پوشش می داد و روایی آن به وسیله تعدادی از اساتید مربوطه و استاد راهنما قابل قبول تشخیص داده شد. پایایی این پرسشنامه به وسیله یک پیش آزمون(30 عدد پرسشنامه) به وسیله آلفای کرونباخ برابر با 84/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای آماری spss نسخه 21 و نرم افزار Amos بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که متغییرهای ( دسترسی بدون اجازه، تولید مانع، سرقت پول و جعل هویت) بیشترین عاملی تاییدی برای جرایم اینترنتی در شبکه بانکی محسوب می شوند.

کلیدواژه: جرائم بانکی، جعل هویت، سرقت اینترنتی، پلیس سایبری

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه:
بانکها و مؤسسات اعتباری نقش محوری در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند. صنعت بانکداری درکشورما درسال‌های اخیردچارتحولات چشمگیری شده است.از مهمترین تحولات درزمینه بانکداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی،تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آنها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری وگسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد. طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت بر این صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها ومؤسسات اعتباری بررشدو شکوفائی اقتصادی و تأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی،تورم و بیکاری،نیاز به تحول در نظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی و جلوگیری از تخلف آنها از قوانینو مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات و سلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش از پیش احساس می‌شود.(کاسمیر2013)
در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده‌ای که در زمینه‌های فن‌آوری وتوسعه ارتباطات بودجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است. گسترش ارتباطات الکترونیکی ودسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبک جهانی اینترنت بسترمناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصاد فرهم نموده است این امر موجب افزایش رقابت درصنعت بانکداری شده و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی را به دنبال داشته است.(ویلیامز2012)
به طور کلی صنعت بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستم پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها و نهایتاً پایگاه‌های اطلاعات تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت رد بانکداری طی کرده‌اند.
امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر میبرند، به این معنی که بخض اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمای الکترونیک و اینترنتی صورت میگیرد.دلیل این امر به افزایش روز افزون تجارت الکترونیکی به کارگیری فنآوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می‌شود از این رو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک،به طورگسترده‌ایبه استفاده ازفناوری ارتباطات و اطلاعات روی آوده‌اند. درنتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الکترونیکی، به تدریج در جال جایگزینی با سیستم سنتی می‌باشد.(باران2014)

1-2 بیان مساله تحقیق:
بانکداری الکترونیکی عبارتست از ارائه خودکار خدمات بانکی جدیدوسنتی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متعامل الکترونیکی. از انواع بانکداری الکترونیکی می توان به اینترنت بانک، تلفن بانک، همراه بانک اشاره نمود. بانکداری الکترونیک از مباحث نسبتا جدیدی است که درمدت زمان کمی توانسته جایگاه مهمیبرای خود پیدا کند؛ به گونه‌ای کهتصورسیستم بانکداریامروزی، بدون بانکداری الکترونیکی، بسیار مشکل و تقریباً غیر ممکن است. امروزه بانکداری الکترونیک نه تنها یک ابزار برای انجام عملیات بانکداری می‌باشد بلکه با سرعت روزافزون خود جایگزین مناسب و مطمئنی برای عملیات سیستم بانکداری بوده و درآینده‌ای نچندان دور موجب حذف تدریجی شعب فیزیکی بانکها می‌شود. این در حالی است که اجرای عملیات بانکداری الکترونیک با چالشهای فرآوانی روبرو است، از جمله مهمترین آنها عدم وجودبستر مخابراتی امن، عدم وجود یک شبکه اینترنت مناسب برای انجام عملیات فوق، و همچنین دستگاه‌های و امکانات سخت افزاری مناسب و متناسب با عملیات مذکور (از لحاظ امنیت سخت افزاری و نرم افزاری)، عدم وجود نیروهای انسانی متخصص در ارایه این خدمات و …. می‌باشد. از سوی واضح است هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. یکی از مهمترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی می باشد.(باران 2014)
تمایل روز افزون به استفاده از فناوریهای پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت، شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم اینترنتی به وجود آورده است. از آنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام میشوند و مانند سایر جرایم، ملموس نیستند،مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آنها با چالشهای نوینی مواجه هستند(باران1 ، 2014).
همان نیروهای فن آوری و جهانی شدن که خدمات مالی را متحول ساخته اند، باعث ایجاد چالش هایی در زمینه حفاظت بانک ها در مقابل جرم و جنایت نیز شده اند. مقامات امنیتی )هم در بانک ها و هم در دولت ها( به شدت مشغول کار هستند و مقامات مجری قانون – چه در سطوح ملی و چه در سطوح بین المللی – سعی دارند تا از مجرمان انفرادی و مجرمان سازمان نیافته که بانکها را لقمهای هوس انگیز میبینند، پیشی بگیرند )کاسمیر2، 2013).
پیشرفت فن آو
ری رایانهای این امکان را بوجود آورده که جرایم جدیدی پیدا شوند که در مقایسه با روش سنتی جعل، بسیار فنیتر میباشند.هر چند که اغلب دزدان کامپیوتری برای خودنمایی این کار را انجام میدهند، ولی این دزدها که با هدف دسترسی به بانک های اطلاعاتی بانک ها می باشد، مشکل عمده ای را بوجود آورده است.مثال بارز آن جلوگیری از دسترسی اینترنتی به حساب های بانکی برای مشتریان بوده که دسترسی به برخی از پایگاههایاینترنتی معروف را غیرممکن کرده بود (بالتازروپیر3، ،2004)
بانکها از فناوری پیچیدهای استفاده می کنند تا از دسترسی افراد غیر مجاز به بانک های اطلاعاتی مالی خود جلوگیری کنند و با شناسایی خطرات جدید، سیستمهای خود را به طور مداوم ، بهنگام و مد روز مینمایند. ولی روشن است که بانکها باید در پی به کارگیری روشهای جدی برای پیشگری از این جرائم اینترنتی باشند، تا بتوانند از زیربنای مالی کشور حفاظت کنند. مبادلهی دانش فنی برای شناخت جرایم کامپیوتری و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *