تحقیق درباره رابطه مثبت و معنی دار، بررسی رابطه بین

مهرماه
9/7/93

تقدیم به:
پدر و مادر بزرگوار
و
همسر مهربانم
و
فرزندان دلبندم(فاطمه و امیرمحمد)
تشکر و قدر دانی
ابتدا پروردگار را که مرا در همه احوال مورد عنایت خود قرار داده ، بر اطاعت از اولیای معصوم و امامان بر حق توفیق داده است، شاکرم.
از استاد راهنمای محترم جناب آقای دکتر محمدرضا اردلان که در طول مدت انجام پایان‌نامه با صبر و شکیبایی یاریگر من بودند و با کمک‌ها، نظارت‌ها و دلگرمی‌های بی‌دریغ خود منجر به اتمام احسن آن شدند، و همچنین اساتید بزرگوارم جناب آقای دکتر سیروس قنبری و سرکار خانم دکتر فخرالسادات نصیری کمال تشکر را دارم.
دانشگاه بوعلی سینا
مشخصات رساله/پایان نامه تحصیلی
عنوان:
بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و یگانگی فرد – سازمان با اخلاق حرفه ای از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول آموزش و پرورش شهر همدان در سال تحصیلی1393-1392
نام نویسنده: احمد عزیزی
نام استادراهنما: دکتر محمدرضا اردلان
دانشکده:ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی : علوم تربیتی
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی گرایش تحصیلی: – مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
تاریخ تصویب پروپوزال: 7/07/1392 تاریخ دفاع: 9/07/1393 تعداد صفحات: 193
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و یگانگی فرد – سازمان با اخلاق حرفه ای از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول آموزش و پرورش شهر همدان در سال تحصیلی1393-1392 بوده است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران مقطع راهنمایی شهر همدان بود که دارای 1005 دبیر که 427 نفر آنها مرد و 578 نفر آنها زن می باشد، از بین آنها 280 آزمودنی به عنوان نمونه انتخاب شدند که 119 نفر آنها مرد و 161 نفر آنها زن می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران (1996)، پرسشنامه یگانگی فرد – سازمان کریستف (1996) و پرسشنامه اخلاق حرفه ای عزیزی (1388) می باشد که روایی محتوای هر سه پرسشنامه توسط متخصصان مدیریت و علوم رفتاری مورد تأیید قرار گرفته و برای محاسبه ی پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد . پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی 87/0 ، پرسشنامه یگانگی فرد – سازمان 88/0 و پرسشنامه اخلاق حرفه ای 90/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی(آزمون کالموگروف-اسمیرونف، ضریب همبستگی پیرسون، T تک گروهی، تحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون چند متغیره )استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که سلامت سازمانی در سطح متوسط (5/2) و یگانگی فرد-سازمان و اخلاق حرفه ای و مؤلفههای آن بالاتر از حد متوسط (3) گزارش شده است و رابطه مثبت و معنی داری بین سلامت سازمانی و اخلاق حرفه ای ، همچنین رابطه مثبت و معنا داری بین یگانگی فرد – سازمان با اخلاق حرفه ای وجود دارد و نتایج نشان داد که هریک از مؤلفه های یگانگی فرد – سازمان قدرت پیش بینی اخلاق حرفه ای را دارند.
واژه های کلیدی: سلامت سازمانی، یگانگی فرد- سازمان، اخلاق حرفه ای ، دبیران متوسطه.
عناوین فهرست مطالب صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش