برنامه ریزی راهبردی گردشگری، شناخت نقاط قوت و ضعف

جدول 3-5: راهبردهای رقابتی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب ……………………………………………………………………………133جدول 4-5: راهبردهای تدافعی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………….. 134فصل اول:طرح و کلیات تحقیق1-1 مقدمهامروزه توسعه…

تدوین و طراحی استراتژی، ویژگی های اجتماعی

2-1-5-2 الگوی مبتنی بر پنج نیروی رقابتی پورتر……………………………………………………………………………………………………………………………………..502-5-2 بررسی عوامل داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….511-2-5-2 مدل زنجیره ارزش پورتر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….532-2-5-2 تحلیل وظیفه ای دیوید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..556-2 گام های تدوین استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….561-6-2 تدوین چشم…

برنامه ریزی استراتژیک، جاذبه های انسان ساخت

1-6-7-2 جاذبه های طبیعی که بر اساس ویژگی های محیط طبیعی هستند……………………………………………………………………………………………692-6-7-2 جاذبه های فرهنگی که بر مبنای فعالیت انسانی هستند……………………………………………………………………………………………………………..693-6-7-2 جاذبه های انسان ساخت…

مرحله تصمیم گیری، روش های گردآوری

3-1-3-3 مرحله مقایسه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..944-1-3-3 مرحله تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..974-3 روش دلفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………991-4-3 موارد کاربرد روش دلفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….992-4-3 ویژگی های روش دلفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1003-4-3 مراحل اجرای تکنیک دلفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1004-4-3 مراحل اجرای روش دلفی در…

راهبردهای توسعه صنعت گردشگری، برنامه ریزی راهبردی

2-2-4 میزات تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1093-2-4 سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1103-4 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….1111-3-4 بیانیه مأموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………….1112-3-4 چشم انداز توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………1123-3-4…

برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی

7-2-5 نقاط قوت داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………1298-2-5 نقاط ضعف داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………….1303-5 تحلیل SWOT صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………..1311-3-5 تحلیل نقاط…

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی راهبردی گردشگری

1-1-4-2 راهبرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….272-1-4-2 مدیریت راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..273-1-4-2 برنامه ریزی راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….272-4-2 پارادایم ها و مکاتب مدیریت راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………281-2-4-2 مکتب پیش تدبیری (تجویزی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….282-2-4-2 مکتب تجربی انطباقی (توصیفی)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….293-2-4-2 مکتب تلفیقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..304-2-4-2 مکاتب 10…