مقاله – تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در سطح شهر داورزن- قسمت ۲۱

ب: قشر بندی اجتماعی بر پایه اعتبار و ثروت که در نظم سلسله مراتبی پایگاههای اجتماعی تبلور پیدا می کند (همان،۱۵۹).سومین نکته در خصوص نابرابریهای…

پژوهش دانشگاهی – تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در سطح شهر داورزن- قسمت ۱۵

۲-۱۶ نظریه های اجتماعی فضا: پیچیدگی مفهوم فضا، همانند سایر علوم متافیزیکی، باعث شده است تا برخی ازمتفکران در برابر شکارمفهومی آن عاجز بمانند. برای…

تحقیق دانشگاهی – تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در سطح شهر داورزن- قسمت ۶

چکیده افزایش روز افزون جمعیت در شهر ها سبب به وجود آمدن مشکلات فراوانی از جمله مسائل زیست محیطی، مشکلات، مشکلات فرهنگی و اجتماعی گردیده…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر …

آشنایی با روش های تدریس مترقی تا بتواند مشکلات را حل کند: دفتر بین المللی تعلیم و تربیت، وابسته به یونسکو بیش از ۳۰ روش…