گردآوری دادههای مورد نیاز به تجزیه و تحلیل این داده ها پرداخته میشود. برای این منظور از انواع روش های کمی و کیفی مانند نرم افزار های EXCEL ، SPSS، ،تکنیک SWOT، استفاده شده است

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
در این پژوهش به شناخت و ارزیابی قابلیت های اکوتوریستی بخش لواسانات با استفاده از روش SWOT با تاکید بر توسعه پایدار پرداخته شده است. بر اساس روش SWOT نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و فرصت ها و تهدیدها ( عوامل خارجی) قابلیت های اکوتوریستی بخش لواسانات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، سپس استراتژی هایی متناسب به موقعیت کنونی تحقیق بررسی و راهبردهایی برای تقویت قوت ها و فرصت ها و کاهش ضعف ها و تهدیدها رتبه بندی شده است. نتایج حاصل از ایجاد ماتریس SWOT استراتژی و الگوی مناسبی برای برآورد امتیازات و اولویت بندی آنها ایجاد کرده است. مجموعه معیارهایی که برای توسعه گردشگری در منطقه مورد شناسایی قرار گرفت در قالب پرسشنامه ای طراحی شده است. این پرسشنامه بین گردشگران در نقاط مختلف بخش لواسانات و نیز مسئولان بخش و مردم بومی منطقه جهت وزن دهی و اولویت بندی اهمیت توزیع گردید. در مدل SWOT برای به دست آوردن نتایج نهایی از روش عددی وزن بندی استفاده شده است. در این روش نقاط قوت ،ضعف،فرصت و تهدیدها و عوامل وابسته به آنها در محدوده مورد مطالعه مشخص گردیده است. با دادن وزن به هر یک از عوامل فوق جایگاه نسبی هر بخش مشخص شده است. وزن ها برای قابلیت های اکوتوریستی این بخش به صورت دلخواه از 1 تا 5 متغیر بوده است، به این ترتیب که پاسخ خیلی خوب5، خوب4، متوسط 3، کم2 و خیلی کم 1 امتیاز می باشد.

4-2 یافتههای توصیفی تحقیق
یافتههای توصیفی تحقیق شامل ویژگیهای فردی پاسخ دهندگان که خود شامل جنسیت، سن، شغل، وضعیت تحصیلات، وضعیت تأهل و سایر موارد میباشد که در ذیل به شرح آنها پرداخته میشود.

4-2-1 جنسیت پاسخگویان
جدول (4-1) توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه را نشان میدهد. همچنان که ملاحظه میشود تعداد پاسخگویان بر اساس جنسیت آنها، از گردشگران 186 نفر معادل 35/27 درصد مرد و 114 نفر معادل 78/16 درصد را زنان و از مردم بومی منطقه 242 نفر برابر58/35 درصد مرد و 138 نفر معادل 29/20 درصد را زنان تشکیل دادهاند.
جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس جنسیت(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
گردشگران

300
مرد
186
35/27

زن
114
78/16
مردم بومی
380
مرد
242
58/35

زن
138
29/20
جمع
680
680
100

نمودارستونی 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان (گردشگران) بر اساس جنسیت(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)

نمودارستونی 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان (مردم بومی) بر اساس جنسیت(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)

4 -2-2 وضعیت تاهل
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهل(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد فراوانی
گردشگران
300
مجرد
204
30

متاهل
96
11/14
مردم بومی
380
مجرد
173
44/25

متاهل
207
44/30
جمع
680

100
چنانچه در جدول شماره (4-2) ملاحظه می شود از مجموع گردشگران، 30 درصد افراد مجرد و 11/14 درصد افراد متاهل بودهاند. و همچنین از مجموع مردم بومی منطقه مورد مطالعه، 44/25 درصد مجرد و 44/30 درصد افراد متاهل بودهاند.
نمودار ستونی 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان ( گردشگران) بر اساس وضعیت تاهل(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)

نمودار ستونی 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان ( مردم بومی) بر اساس وضعیت تاهل(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)

4-2-3 سن پاسخگویان
همانگونه که در جدول (4-3) ملاحظه میشود از کل گردشگران پاسخدهنده به پرسشنامهها 9 نفر معادل 32/1 درصد کمتر از 20 سال سن دارند، 105نفر معادل 45/15درصد در گروه سنی 30-20 سال، 72 نفر معادل 60/10 درصد در گروه سنی 40-30 سال، 54 نفر معادل 95/7 درصد در گروه سنی 50-40 سال و 60 نفر معادل 82/8 درصد در گروه سنی 50 سال به بالا قرار دارند. همچنین از کل مردم بومی پاسخدهنده به پرسشنامهها 7 نفر معادل 02/1 درصد کمتر از 20 سال سن دارند، 94 نفر معادل 82/13درصد در گروه سنی 30-20 سال، 144 نفر معادل 17/21 درصد در گروه سنی 40-30 سال، 96 نفر معادل 12/14 درصد در گروه سنی 50-40 سال و 39 نفر معادل 73/5 درصد در گروه سنی 50 سال به بالا قرار دارند.
جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به تفکیک سن(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)

سن
فراوانی
درصد فراوانی

گردشگران
300
زیر 20 سال
9
32/1

30-20
105
45/15

40-30
72
60/10

50-40
54
95/7

بیش از 50 سال
60
82/8

مردم بومی
380
زیر 20 سال
7
02/1

30-20
94
82/13

40-30
144
17/21

50-40
96
12/14

بیش از 50 سال
39
73/5
جمع 680
100

نمودار ستونی 4-5توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان ( گردشگران) به تفکیک سن(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)

نمودار ستونی 4-6 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان ( مردم بومی ) به تفکیک سن(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)

4-2-4 میزان تحصیلات پاسخگویان
چنانچه در جدول شماره (4-4) ملاحظه می شود از مجم
وع گردشگران، 85/4 درصد افراد زیردیپلم، 08/3 درصد افراد دیپلم، 88/0 درصد افراد فوقدیپلم، 44/15 درصد افراد کارشناسی و 85/19 درصد پرسش شوندگان دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر بودهاند. و همچنین از مجموع مردم بومی منطقه مورد مطالعه، 44/4 درصد افراد زیردیپلم، 97/23 درصد افراد دیپلم، 47/1 درصد افراد فوق دیپلم، 64/22 درصد افراد کارشناسی و 38/3 درصد پرسششوندگان دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر بودهاند.
جدول 4-4توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی

گردشگران

300

زیر دیپلم
33
85/4

دیپلم
21
08/3

فوق دیپلم
6
88/0

کارشناسی
105
44/15

کارشناسی ارشد و بالاتر
135
85/19

مردم بومی

380
زیر دیپلم
30
44/4

دیپلم
163
97/23

فوق دیپلم
10
47/1

کارشناسی
154
64/22

کارشناسی ارشد و بالاتر
23
38/3
جمع
680
680
100

نمودار ستونی 4- 7 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان ( گردشگران) بر اساس میزان تحصیلات(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)

نمودار ستونی 4- 8 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان ( مردم بومی) بر اساس میزان تحصیلات(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)

4-2-5 وضعیت شغلی پاسخگویان
همانگونه که در جدول شماره (4-5) ملاحظه میشود 29/12 درصد گردشگران پاسخدهنده به پرسشنامهها شاغل در بخش دولتی، 82/23 درصد شاغل در خصوصی ، 37/6 درصد دانشجو و 32/1 درصد بیکار میباشند. و همچنین از کل مردم بومی پاسخ دهنده به پرسشنامه ها 02/16 درصد شاغل در بخش دولتی،68/23 درصد شاغل در بخش خصوصی (کشاورزی،باغداری، رستوران و قهوه خانه، آژانس مسکن و خرده فروشی و…) ، 38/13 درصد دانشجو و 08/3 درصد بیکار می باشند.
جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس وضعیت شغلی(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)
وضعیت شغلی پاسخگویان
فراوانی
درصد فراوانی
گردشگران
30
دولتی
87
29/12

خصوصی
162
82/23

دانشجو
42
37/6

بیکار
9
32/1
مردم بومی

380
دولتی
109
02/16

خصوصی
159
68/23

دانشجو
91
38/13

بیکار
21
08/3

مجموع
680
100

4-2-6 مدت اقامت در منطقه
بر اساس اطلاعات جدول (4-6) ملاحظه میشود که از مجموع گردشگران و بازدیدکنندگان، مدت اقامت 13/49 درصد کمتر از یک روز، 93/37 درصد آنها یک روز، 08/12 درصد چند روز و 86/0 درصد گردشگران 1 ماه در منطقه اقامت دارند. لازم به توضیح است که مدت اقامت بر حسب تکرار مسافرت به منطقه متفاوت بوده و یک گردشگر ممکن است در تکرار سفر به منطقه مدت اقامت خود را متفاوت انتخاب نموده باشد.

جدول 4-6 توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مدت اقامت(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)
مدت اقامت
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از یک روز
171
13/49
یک روز
132
93/37
چندروز
42
08/12
1 هفته
0
0
1 ماه
3
86/0
جمع
348
100
4-2-7 نوع اقامت در منطقه
جدول 4-7 محلهای اقامت گردشگران(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)
نوع اقامت
فراوانی
درصد فراوانی
مهمانخانه
6
2
ویلای شخصی
45
15
چادر
120
40
کمپ یا اقامتگاه سازمانی
21
7
اردوگاه های تفریحی
60
20
نمی مانیم
48
16
جمع
300
100
بر اساس اطلاعات بدست آمده در جدول شماره (4-7) مشخص گردید که حدود 2 درصد از مهمانسرا و 15 درصد از ویلای شخصی، 40 درصد از چادر، 20 درصد از اقامتگاه سازمانی ، 7 درصد از اردوگاه های تفریحی را به خود اختصاص داده است و 16 درصد از گردشگران برای اقامت درمنطقه مورد مطالعه نمیمانند. چادر بیشترین درصد را به خود اختصاص داده که این امر لزوم توجه به تقویت محلهای اقامت گردشگران در قالب هتل و مهمانسرا را نشان میدهد.

4-2-8 ارزیابی قابلیت های گردشگری بخش لواسانات از دیدگاه گردشگران
جدول 4-8 ارزیابی زیرساخت ها و قابلیت های گردشگری بخش لواسانات از دیدگاه گردشگران(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)
جاذبهها
بسیار مناسب
مناسب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
جمع
آب و هوا
225
60
15


100
جاذبههای طبیعی
189
78
33


100
راههای دسترسی
132
81
57
30

100
امنیت منطقه
264
30
6


100
آداب و رسوم مردم محلی


6
6
288
100
زیرساختهای گردشگری
36
30
51
174
9
100
نحوهی برخورد مردم باگردشگران
213
60
27


100
جاذبه های فرهنگی ( امامزاده ها، اداب و رسوم محلی و ..)
45
54
75
120
6
100
در جدول (4-8) زیر ساخت ها و جاذبههای گردشگری بخش لواسانات از دیدگاه گردشگران ارزیابی شده است.

4-2-9 نقش ایجاد و توسعه امکانات و خدمات تفریحی در جذب گردشگر
بر اساس اطلاعات جدول (4-9) ملاحظه میشود که از مجموع گردشگران، 46 درصد نقش ایجاد و توسعه امکانات و خدمات تفریحی را در جذب گردشگر را بسیار زیاد، 66/20 درصد زیاد، 33/18 درصد متوسط، 33/14 درصد کم و 68/0 درصد بسیار کم ارزیابی کردهاند

جدول 4-9- توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس اثر توسعه امکانات گردشگری بر جذب گردشگر(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)
اثر توسعه امکانات و خدمات تفریحی
فراوانی
د
رصد فراوانی
بسیار زیاد
138
46
زیاد
62
66/20
متوسط
55
33/18
کم
43
33/14
بسیار کم
2
68/0
جمع
300
100

4-2-10 مشارکت مردم بومی در پروژه های توریستی- تفریحی
همانطور که در جدول (4- 10) ملاحظه می شود، 95/68 درصد از مردم بومی پرسش شونده تمایل به مشارکت در پروژه های توریستی- تفریحی دارند و 05/31 درصد مابقی تمایل به مشارکت ندارند.

جدول 4-10 میزان مشارکت مردم بومی در پروژه های توریستی به درصد(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)
مشارکت در پروژه های توریستی
فراوانی
درصد فراوانی
بلی
262
95/68
خیر
118
05/31
جمع
380
100

4-2-11 نوع مشارکت در پروژه های توریستی – تفریحی
بر اساس اطلاعات جدول (4- 11) نوع مشارکت مردم بومی پرسش شونده بدین شرح می باشد: 16/19درصد مردم بومی تمایل دارند در بخش سرمایه گذاری، 35/13 درصد در بخش تصمیم گیری فکری، 16/44 درصد به عنوان نیروی انسانی، 16/14 درصد در بخش فنی و عمرانی، 17/9 درصد نیز در زمینه در اختیار قرار دادن بخشی از اراضی خود در پروژههای اکوتوریستی شرکت نمایند.

جدول4-11 توزیع فراوانی و درصد مردم بومی براساس نوع مشارکت(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)
نوع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *