محاسبه پایائی اولیه این پرسشنامه بود.

2) نمونه اصلی: نمونه اصلی تحقیق با بهره گرفتن از روش نمونهگیری خوشه ای نسبتی از میان دانشکدههای دانشگاه شاهد (دانشکده علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه، داندان پژشکی، پرستاری و کشاورزی) با توجه به حجم و جنسیت هر دانشکده جمع آوری شده است. و با توجه به مطالعات مرتبط در مورد حجم نمونه (هافمنز و همکاران، 2008، با حجم نمونه 345 نفر) و نیز با توجه به این که در مطالعات تحلیل عاملی به تعداد هر عامل 20 نفر پیشنهاد می گردد که با در نظر گرفتن تعداد سوالات حداقل نمونه 200 نفر می باشد.(شه و گلداشتاین ،2006). اما با توجه به مطالعات مشابه تعداد 300 نفر به عنوان نمونه اصلی انتخاب گردد.

ب) نمونه بالینی
آزمودنی ها در این گروه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری داوطلبانه مبتنی بر هدف و با مراجعه به بیمارستان مصطفی خمینی و کلینیک سلامت خانواده در شهر تهران صورت گرفت. نمونه مورد بررسی شامل 56 بیمار مبتلا به اختلالات افسردگی و اضطرابی می باشد. در زیر به معیارهای ورود و خروج آزمودنی ها می پردازیم:
الف ) معیارهای ورود:
دریافت تشخیص اختلالات افسردگی و اختلالات اضطرابی توسط روانپزشک و روانشناسی بالینی
احراز نمره معیار در خرده مقیاس های افسردگی و اضطراب مقیاسDASS-21
بزرگسالان دارای محدوده سنی بین 18 تا 65 سال
داشتن حداقل تحصیلات سوم راهنمایی
ب) معیار های خروج:
دارا بودن اختلال های همبود هر یک از اختلالات افسردگی و اضطرابی بر اساس تشخیص روانپزشک و روانشناس بالینی
وابستگی به الکل و اختلالات مرتبط با سایر مواد
وجود اختلالات جسمانی حاد که اضطراب و افسردگی همبود آن اختلالات می باشند.
ابزار های تحقیق
ابزارهای مورد استفاده در تحقیق حاضر به شرح ذیل میباشند:
پرسشنامه جمعیت شناختی
این پرسشنامه شامل اطلاعات جمعیت شناختی دانشجویان از قبیل سن، تحصیلات و جنس و همچنین اطلاعات بالینی مراجع کنندگان از قبیل تاریخچه بیماری های جسمی و روانپزشکی خواهد بود.
پرسشنامه ی ده سوالی شخصیت(TIPI)
این پرسشنامه در سال 2003 توسط گاسلینک و همکاران برای سنجش سریع پنج عامل شخصیت طراحی شده است. هریک از ماده های این پرسشنامه شامل دو توصیفگر می باشد که با کاما از هم جدا شدهاند و هر یک از عاملها دارای دو سوال می باشد. آزمودنی بایستی با خواندن هر یک از صفات، میزان شباهت خود را با آن دو صفت بر اساس یک مقیاس 7 نقطه ای از 1(کاملا نادرست) تا 7 (کاملا درست) درجه بندی نمایند. بنابراین هر عامل دارای 4 واژه توصیفگر می باشد که به شرح زیر می باشد:
روان آزردهگرایی: آرام، دارای ثبات هیجانی (قطب مثبت) مضطرب، زود رنج (قطب منفی)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برونگرایی: برونگرا، علاقه مند(قطب مثبت)کم حرف، ساکت(قطب منفی)
پذیرندگی: پذیرای تجارب جدید، پیچیده(قطب مثبت)قراردادی ، غیرخلاق(قطب منفی)
موافقت: انتقادی، ستیزهجو(قطب مثبت) همدلی کننده ، گرم و صمیمی(قطب منفی)
مسئولیتپذیری: قابل اعتماد، خود نظم بخش(قطب مثبت) بی نظم، بی دقت(قطب منفی)
تکمیل TIPI حدوداً یک دقیقه طول می کشد(گاسلینک و همکاران، 2003). گاسلینگ و همکارن (2003) پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را 72/0گزارش کرده اند(گاسلینگ و همکاران، 2003). پژوهش ریمرو و همکاران نیز نتایج مشابهی را نشان می دهد(ریمرو و همکاران،2013). در پژوهشی دیگر ماک و همکاران (2007) آلفا کرونباخ پنج عامل TIPI را در دامنهای از 73/0 تا 42/0 گزارش کردهاند(ماک و همکاران، 2007). ریمرو و همکاران(2013) اعتبار همگرا را براساس رابطه مقیاسهای پرسشنامه TIPI با مقیاس های NEO-PI-R بررسی کردهاند که نتایج(برونگرایی 65/0، موافقت 59/0، مسئولیتپذیری 68/0، پایداری هیجانی/ روان آزردهگرایی 66/0- و پذیرندگی 56/0) نشاندهنده همبستگی همگرایی بالایی بین مقیاسهای این دو ابزار میباشد. در واقع این پرسشنامه ابزار اصلی این تحقیق است که با توجه به اهداف تحقیق وارسی ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه توسط محقق انجام می پذیرد.
فرم کوتاه مقیاس درجه بندی حرمت خود(SERS-SF)
مطالعه لکوتمه و همکاران(2006) منجر به فرم کوتاه مقیاس درجهبندی حرمت خود (نوجنت و توماس، 1993)شد. این ابزار20 آیتمی(10 آیتم مثبت و 10آیتم منفی) در یک مقیاس 7 درجهای توسط آزمودنی رتبهبندی میشود. فرم اصلی این مقیاس اعتباره سازه مناسبی با مقیاسهای حرمت خود هودسون و رضایت خاطرتعمیم یافته و همچنین آلفای کرونباخ بسیار بالایی (98/0) را نشان داده است. مطالعه لکوتمه و همکاران(2006) آلفای کرونباخ مقیاس مثبت و مقیاس منفی فرم کوتاه را به ترتیب 91/0 و 89/0 گزارش کردند. همچنین ضریب پایایی بازآزمایی این مقیاس نیز( برای مقیاس مثبت و مقیاس منفی به ترتیب 90/0 و 91/0) ثبات مناسبی را نشان داده است. علاوه بر این هر دو مقیاس همبستگی بالایی را با نمره کلی مقیاس عزت نفس روزنبرگداشتند(برای مقیاس مثبت و منفی به ترتیب 72/0 و 79/0) که اعتبار هم زمان مناسب SERS-SF را نشان می دهد. در ایران شعیری و همکاران در پژوهشی ساختار عاملی فرم اصلی را وارسی و در نهایت فرم کوتاه این مقیاس را با دو عامل( تصور منفی راجع به خود و تصور مثبت راجع به خود) پیشنهاد دادند. در این مطالعه آلفای کرونباخ عامل تصور منفی راجع به خود و عامل تصور مثبت راجع به خود به ترتیب 91/0 و 90/0 گزارش شده است. ضریب بازآزمایی نیز برای این عامل ها به ترتیب 72/0 و 77/0 به دست آمده است. همچنین اعتبار سازه این فرم با مقیاسهای مختلف تأیید شده است. در پژوهش حاضر با توجه به ارتباط مستقیم عزت نفس با عامل های برونگرایی، پایداری هیجانی و پذیرندگی (هافمنز و همکاران، 2008) از مقیاس درجهبندی حرمت خود برای بررسی اعتبار همگرای پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI) استفاده خواهد شد.
مقیاس عاطفه مثبت و منفی PANAS
این مقیاس، ابزار خودسنجی 20 مادهای است و برای اندازهگیری دو بعد خلق، یعنی «عاطفه مثبت» و «عاطفه منفی» طراحی شده است (واتسون و همکاران،1988). هر خرده مقیاس 10 ماده دارد. ماده ها بر روی یک مقیاس پنج درجهای (1= بسیار کم تا 5= بسیار زیاد) از سوی آزمودنی رتبه بندی میشود. «مقیاس عاطفه مثبت و منفی» با تغییر دستور العمل میتواند هم جنبه «حالت» و هم جنبه «صفت» را بسنجد. اگر چارچوب زمانی به هفته جاری اشاره کند، جنبه حالت عاطفه سنجیده میشود و اگر زمان طولانیتر در نظر گرفته شود، جنبه صفت را میسنجد(بخشی پور و دژکام،1384). پایایی این مقیاس بر اساس آلفای کرونباخ برای مقیاس عواطف مثبت 88/0، برای عواطف منفی 87/0 و به شیوه بازآزمایی برای مقیاسهای مذکور به ترتیب 68/0 و71/0 گزارش شده است(واتسون و همکاران، 1988). در پژوهشی مظفری، میزان آلفای کرونباخ برای مقیاسهای مذکور را به ترتیب 83/0 و82/0 و به شیوه بازآزمایی 65/0و 68/0گزارش کرده است.(مظفری،1382؛ مظفری و هادیان فرد،1382) بخشی پور و دژکام (1384)، با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی و الگویابی معادله ساختاری صحت عاملی، اعتبار سازه و پایایی این ابزار را روی دانشجویان مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان میدهد که الگوی دو عاملی برازندهترین الگو است. از لحاظ اعتبار نیز با کمک این ابزار به خوبی میتوان بیماران مضطرب و افسرده را از هم جدا کرد و پایایی این دو خرده مقیاس برابر 87/0 به دست آمده است (بخشی پور و دژکام، 1384؛ بشارت و همکاران، 1390). ابوالقاسمی ضریب همبستگی درونی مؤلفه ها و کل مقیاس را بین 74/0 تا 94/0 به دست آورده که تمامی ضرایب معنا دار بوده است (ابوالقاسمی،1382؛ سلطانی زاده و همکاران، 1389). در پژوهش حاضر با توجه به ارتباط مستقیم عاطفه مثبت با عاملهای برونگرایی، پایداریهیجانی و پذیرندگی و همچنین رابطه معکوس عاطفه منفی با عاملهای برونگرایی، موافقت، مسئولیت پذیری، پایداریهیجا
نی و پذیرندگی (هافمنز و همکاران، 2008؛ ریمرو و همکاران،2013) از مقیاس عاطفه مثبت و منفی برای بررسی اعتبار همگرا و واگرای پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI) استفاده خواهد شد.
پرسشنامه تجدید نظر شده شخصیت آیزنک-فرم کوتاه (EPQ-RS)
این پرسشنامه شامل 48 سوال است که توسط آیزنک در سال 1985جهت سنجش سه بعد شخصیت روانرنجورخویی، برون گرایی و روانپریشخویی طراحی شده است(آیزنک و همکاران، 1985). هر زیر مقیاس شامل 12 سوال است و به صورت بلی و خیر و 1 و 0 نمره گذاری می شود. بدینترتیب در هر خرده مقیاس بیشترین نمره و کمترین نمره ممکن، به ترتیب 12 و 0 است. کارنسی و همکاران(2007) ضریب آلفای کرونباخ را برای مقیاسهای برونگرایی، روان رنجور خویی، روانپریشخویی و دروغسنجی به ترتیب 78/0، 65/0، 42/0 و 64/0 و پایایی خرده مقیاسها به روش بازآزمایی را برابر 84/0، 82/0، 69/0 و 69/0 گزارش کردهاند. در ایران بخشی پور و همکاران(1385) ضرایب بازآزمایی را با فاصله یک هفته برای برونگرایی89/0 و برای روان آزردهخویی90/0 گزارش کردهاند. همچنین اعتبار هم زمان را از طریق همبستگی مقیاسهای با مقیاسهای نئو کوتاه معنادار به دست آوردهاند. اعتبار سازه مقیاسهای EPQ-RS از طریق تحلیل عاملی اکتشافی برآورد و مطابق با الگوی آیزنک تأیید شده است(بخشی پور و همکاران، 1385). در این تحقیق از این پرسشنامه برای بررسی همبستگی همگرا و واگرای پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI) استفاده خواهد شد.
پرسشنامه حالت –صفت بیان خشم(STAXI-2)
این پرسشنامه توسط اسپیلبرگر در سال 1999 ساخته شده و مشتمل بر 57 ماده می باشد. این پرسشنامه شامل 6 مقیاس، 5 خرده مقیاس و یک شاخص بیان خشم است. نمره گذاری پرسشنامه براساس مقیاس 4 درجهای، از تقریباً هرگز(1) تا تقریباً همیشه (4) رتبه بندی می گردد. اصغری مقدم و همکاران(1387) در پژوهشی نشان دادند که STAXI-2از پایایی قابل قبولی برخوردار است. تمام مقیاسها و خرده مقیاسهای این ابزار به استثنای خرده مقیاس واکنش خشمناک در مردان و بیان خشم به طرف بیرون دارای ضریب همسانی برابر یا بالاتر از 70/0 است. همچنین در این پژوهش اعتبار همزمان را بر اساس رابطه مقیاسها و خرده مقیاسهای STAXI-2 با مقیاس کلی پرخشگری و خرده مقیاسهای پرسشنامه پرخشگری اهواز بررسی کردند که همه ضرایب همبستگی، معنادارگزارش شده است(اصغری مقدم و همکاران، 1387). در پژوهش دیگری اصغریمقدم و همکاران(1390) ضمن گسترش یافتههای قبلی، اعتبار ملاک این مقیاس را از طریق مقایسه گروه بالینی و غیر بالینی مورد تأیید قرار دادند. ضریب همسانی درونی مقیاسها و خرده مقیاسها در این پژوهش در دو نمونه بالینی و غیر بالینی به استثناء مقیاس بیان خشم به طرف درون بالاتر از 70/0است(اصغری مقدم و همکاران،1390). در تحقیق حاضر با توجه به ارتباط معکوس خشم با عامل های برونگرایی، موافقت، مسئولیت پذیری و پایداری هیجانی، برای بررسی اعتبار واگرای پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI)، از مقیاس خشم اشپیلبرگر استفاده خواهد شد( هافمنز و همکاران، 2008).
پرسشنامه ی شخصیتی نئو فرم کوتاه(NEO-FFI)
پرسشنامه نئو توسط مک کری و کوستا در سال 1985 ساخته شده است. این پرسشنامه یکی از ابزارهای مهم سنجش شخصیت است که براساس تحلیل عوامل ساخته شده است. فرم کوتاه این ابزار شامل 60 ماده از NEO-PI-R است که 5 بعد عمده شخصیت(روان آزردهگرایی، برونگرایی، پذیرندگی، موافقت و مسئولیت پذیری) و 6 خصوصیت در هر بعد را می سنجد. در این پرسشنامه ماده ها به صورت یک مقیاس 5 درجهای (0=کاملاً مخالف تا 4=کاملاً موافق) رتبه بندی شده اند. کاستا و مک کری(1992) در پژوهشی ضریب آلفای زیر مقیاسهایNEO-FFI را بین 68/0(برای موافقت) تا 86/0 (برای روان آزردهگرایی) گزارش کردهاند(کاستا و مک کری، b1992). هلدن (1992) نیز ضریب آلفای این 5 عامل را در دامنهی 76/0(برای پذیرندگی) تا 87/0(برای روان آزردهگرایی) گزارش می کند(هلدن،1992). در ایران روشن و همکاران(1385) ضریب همسانی درونی زیر مقیاسهای NEO-FFI را به استثناء مقیاس پذیرندگی بالاتر از سطح توصیه شده گزارش کرده است. گزارشهایی نیز در رابطه با اعتبار NEO-FFI شده است. در پژوهشی نیلفروشان و همکاران (1390) نشان دادند که NEO-FFI از پایایی و اعتبار مقبولی برخوردار است. پایایی بازآزمایی سه هفتهای برای پنج عامل NEO-FFI از 72/0 تا 89/0 گزارش شده است. اعتبار سازه این ابزار نیز تأیید شده است. کاستا و مککری (1989) اظهار می دارند که ابزار کوتاه شدهی نئو با فرم کامل آن مطابقت دقیقی دارد، به گونهای که مقیاس های فرم کوتاه، همبستگی بالای 68/0 را با مقیاس های فرم کامل پرسشنامهی نئو دارند. در تحقیق حاضر، از این پرسشنامه برای بررسی همبستگی همگرای پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI) استفاده خواهد شد.(گاسلینگ و همکاران، 2003؛ ماک و همکاران، 2007؛ هافمنز و همکاران، 2008؛ ریمرو و همکاران،2013).
فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس((DASS-21
این مقیاس مجموعهای از سه زیر مقیاس خود سنجی است که برای اندازه گیری حالتهای هیجانی منفی افسردگی، اضطراب و استرس طراحی شده است. فرم اصلی این مقیاس دارای42 سوال است اما DASS-21 شامل 21 سوال می باشد که هر هفت سوال یک عامل یا سازهی روانی را اندازه گیری میکند( هنری و کرافورد، 2005). آنتونی و همکاران(1998) مقیاس مذکور را مورد تحلیل عاملی قرار دادند و به سه عامل افسردگی، اضطراب واسترس دست یافتند. ضریب آلفا برای این عوامل به ترتیب 97/0، 92/0 و 95/0 گزارش شده است. همچنین نتایج محاسبهی میان عامل ها در این مطالعه حاکی از ضریب همبستگی 48/0 برای افسردگی و استرس، ضریب همبستگی 53/0 میان ا
ضطراب و استرس و ضریب همبستگی 28/0 میان اضطراب و افسردگی بود( آنتونی و همکاران،1998). هنری و کرافورد (2005) ضریب همسانی درونی را برای کل مقیاس برابر با 93/0، و برای خرده مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس به ترتیب برابر با 88/0، 82/0 و 90/0 گزارش کرده است. نتایج تحلیل عامل تأییدی نیز وجود سه عامل افسردگی، اضطر اب و استرس را تأیید کرده است. همچنین اعتبار سازه
DASS-21 در این پژوهش مورد تائید قرار گرفته است(هنری و کرافورد، 2005). در ایران نیز صاحبی و همکاران(1384) این پرسشنامه را در نمونه 1070 نفری اعتباریابی کردند. نتایج تحلیل عاملی منجر به سه عامل افسردگی ، اضطراب و استرس شده است. همچنین برای بررسی اعتار ملاک DASS-21، از اجرای همزمان پرسشنامه های افسردگی بک، اضطراب زانگ و استرس ادراک شده استفاد شد. همبستگی زیر مقیاس افسردگی، DASS-21 با آزمون افسردگی بک 70/0، همبستگی زیر مقیاس اضطراب DASS-21 با اضطراب زانگ 67/0 و همبستگی مقیاس استرس DASS-21 با استرس ادراک شده 49/0 گزارش شده است (صاحبی و همکاران،1384). سامانی و جوکار(1386) پایایی و اعتبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *