چکیده
قرارداد نجات دریایی به عنوان یکی از قرارداد‎های مهم در حفظ شناور و کالاهای موجود در آن و سایر اموال دریایی از خطرات موجود و احتمالی و همچنین جلوگیری یا کاهش آلودگی محیط زیست دریایی تلقی می‎شود . اهمیت این امر در خصوص کشور ایران بسیار زیاد است . کشور ایران از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان مرتبط می‎شود و یکی از کشورهای مهم در صنعت کشتیرانی به حساب می‎آید .
با عنایت به اینکه در خصوص ماهیت قرارداد نجات دریایی و تعیین شرایط انعقاد این قرارداد اعم از طرفین قرارداد و موضوع قرارداد ، شرح آثار و امتیازات ناشی از آن و تعیین نحوه قانون حاکم با توجه به محدوده اختیار طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم و همچنین براساس قواعد حل تعارض ، به طور مبسوط در حقوق ایران مورد بررسی قرار نگرفته است ؛ بررسی این موارد می‎تواند زوایای این قرارداد را مشخص نموده و ابهاماتی که در خصوص قرارداد نجات دریایی وجود دارد ، مرتفع سازد .
آنچه بیش از همه مأموریت مذکور را مهم‎تر می‎نماید ، تأمین منافع اقتصادی ایران از صنعت کشتیرانی به خصوص در بخش حمل و نقل دریایی است . یک کشور پر رونق در این زمینه علاوه بر اینکه می‎بایست از جهت تجهیزات و شناور در سطح بالایی قرار داشته باشد ، باید به لحاظ حقوق دریایی نیز مترقی باشد تا مسائل حقوقی ناشی از این صنعت را به سهولت حل و فصل نماید . یکی از این موارد قرارداد نجات دریایی است . چه بسا که شناور و سایر موضوعات حقوق نجات دریایی همواره در معرض خطرات مختلف در مناطق دریایی گوناگون قرار دارند و هدف قرارداد نجات دریایی حسب مورد کاهش یا رفع یا دفع خطر از موضوعات شناخته شده درخصوص نجات دریایی از جمله شناور می‎باشد .
کلید واژه
کشتی _ عملیات نجات دریایی _ قرارداد نجات دریایی _ داوطلبانه بودن _ حسن نیت _خطر _حق ممتاز دریایی_ قانون پرچم فهرست تفصیلی مطالب
عنوان شماره صفحه
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : پیشینه ، مفاهیم و ماهیت قرارداد نجات دریایی ………………………….. 6
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-1 پیشینه عملیات نجات دریایی ………………………………………………………………………………….. 7
1-2 مفهوم کشتی و انواع آن ………………………………………………………………………………………….. 8
1-2-1 مفهوم کشتی ……………………………………………………………………………………………………. 8
1-2-2 انواع کشتی ……………………………………………………………………………………………………… 9

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-2-2-1کشتی‎های تجاری …………………………………………………………………………………….. 9
1-2-2-2 کشتی‎های جنگی ……………………………………………………………………………………… 10
1-2-2-3 کشتی‎های مربوط به خدمات عمومی ………………………………………………………….. 10
1-3 کشتی‏های مشمول قانون دریایی و معاهدات دریایی بین‏المللی …………………………………… 10
1-4 مفهوم و اقسام عملیات کمک و نجات دریایی …………………………………………………………… 12
1-4-1 مفهوم عملیات کمک و نجات دریایی ……………………………………………………………….. 12
1-4-2 اقسام نجات دریایی …………………………………………………………………………………………. 16
1-4-2-1 عملیات نجات نظامی و غیر نظامی ………………………………………………………………. 16
1-4-2-2 اقسام نجات دریایی براساس موضوعات آن ………………………………………………….. 16
1-4-2-2-1 نجات اموال ………………………………………………………………………………………. 16
1-4-2-2-2 نجات محیط زیست …………………………………………………………………………… 17
1-4-2-2-3 نجات اشخاص ………………………………………………………………………………….. 18
1-5 مفهوم قرارداد نجات دریایی …………………………………………………………………………………… 20
1-6 تبیین ماهیت حقوقی قرارداد نجات دریایی ……………………………………………………………….. 22
1-6-1 عقد اجاره اشخاص ……………………………………………………………………………………….. 22
1-6-1-1 اجاره در لغت و اصطلاح ……………………………………………………………………………. 22
1-6-1-2 وجوه افتراق عقد اجاره اشخاص با قرارداد نجات دریایی ……………………………….. 22
1-6-1-2-1 شرایط عوض منافع یا اجرت ……………………………………………………………….. 23
1-6-1-2-2 زمان تحقق مالکیت اجرت …………………………………………………………………… 24
1-6-2 عقد جعاله ……………………………………………………………………………………………………… 24
1-6-2-1 جعاله در لغت و اصطلاح ………………………………………………………………………….. 25
1-6-2-2 وجوه افتراق جعاله با قرارداد نجات دریایی …………………………………………………. 25
1-6-2-2-1 لازم یا جایز بودن عقد …………………………………………………………………………. 25
1-6-2-2-2 شرایط عوض یا اجرت ……………………………………………………………………….. 26
1-6-3 ماهیت قرارداد نجات دریایی ……………………………………………………………………………… 27

فصل دوم : شکل قرارداد و شرایط مربوط به طرفین
قرارداد در تشکیل قرارداد نجات دریایی ………………………………………………………. 28
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 29
2-1 شکل قرارداد …………………………………………………………………………………………………………. 29
2-2 طرفین قرارداد ………………………………………………………………………………………………………. 30
2-3 شرایط مربوط به طرفین قرارداد ………………………………………………………………………………. 30
2-3-1وجود اراده ……………………………………………………………………………………………………… 31
2-3-2فقدان قصد و آثار آن ……………………………………………………………………………………….. 31
2-3-3 فقدان یا معیوب بودن رضا و آثار آن …………………………………………………………………. 32
2-3-3-1 عقد فضولی …………………………………………………………………………………………….. 32
2-3-3-2 عقد اکراهی …………………………………………………………………………………………….. 33
2-3-3-3 عقد ناشی از اضطرار ………………………………………………………………………………… 34
2-3-3-4 رضای ناشی از حیله ، خدعه و اغفال …………………………………………………………. 35
2-4 اهلیت ………………………………………………………………………………………………………………… 37
2-4-1 معاملات صغیر ……………………………………………………………………………………………… 38
2-4-2 معاملات مجنون ……………………………………………………………………………………………. 39
2-4-3 معاملات سفیه ………………………………………………………………………………………………. 40
2-5 داوطلبانه بودن ……………………………………………………………………………………………………. 41
2-5-1 مسبوق نبودن به قرارداد قبلی …………………………………………………………………………. 41
2-5-2 در اجرای انجام وظیفه نباشد ………………………………………………………………………….. 42
2-5-2-1 در راستای انجام وظیفه رسمی یا قانونی نباشد …………………………………………… 42
2-5-2-2انجام عملیات نجات ورای وظایف قراردادی و قانونی …………………………………. 43
2-5-3 عدم انجام عملیات نجات صرفاً جهت نجات اموال و جان خویش ………………………… 44
2-6 حسن نیت …………………………………………………………………………………………………………. 45
2-6-1 مفهوم حسن نیت در قرارداد ………………………………………………………………………….. 45
2-6-2 قلمروی اجرای حسن نیت و انصاف در قرارداد نجات دریایی …………………………… 46
2-6-3 مؤلفه‎های غیرمنصفانه بودن قرارداد نجات دریایی …………………………………………….. 47
2-6-3-1 سوء استفاده از اضطرار و ضرورت …………………………………………………………. 48
2-6-3-2 عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز …………………………………………………………………… 48
2-6-3-3 سوء استفاده از در اختیار داشتن منابع بیشتر ………………………………………………. 49
2-6-3-4 اعمال فشار ناروا و تحمیل شروط ناعادلانه ……………………………………………….. 50
2-6-3-5 عدم تعادل نسبی عوضین ………………………………………………………………………. 51

فصل سوم : شرایط تشکیل قرارداد نجات دریایی حسب موضوعات آن …….. 53
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 54
3-1 موارد شناخته شده جهت نجات موضوع قرارداد نجات دریایی …………………………………… 54
3-1-1 شناور ……………………………………………………………………………………………………………. 54
3-1-2 سایر اموال دریایی و نجات انسان ……………………………………………………………………. 56
3-1-3 محیط زیست دریایی ………………………………………………………………………………………. 57
3-2 انواع آبها و شمول قرارداد نجات دریایی از حیث نوع آب در خصوص
موضوعات آن قرارداد …………………………………………………………………………………………… 57
3-2-1 انواع آبها در تقسیم‎بندی حقوق بین‎الملل عمومی ……………………………………………….. 57
3-2-1-1 آبهای داخلی ……………………………………………………………………………………………. 58
3-2-1-2 آبهای مجمع‎الجزایری ………………………………………………………………………………… 58
3-2-1-3 دریایی سرزمینی ……………………………………………………………………………………… 58
3-2-1-4 منطقه مجاور یا نظارت و منطقه انحصاری- اقتصادی ……………………………………. 59
3-2-1-5 فلات قاره ……………………………………………………………………………………………….. 59
3-2-1-6 آبهای آزاد ……………………………………………………………………………………………….. 60
3-3 شمول قرارداد نجات دریایی بر موضوعات حقوق نجات از حیث نوع آب ………………….. 60
3-3-1 شمول قرارداد نجات دریایی حسب نوع آب بر شناور و اموال دریایی ………………….. 60
3-3-2 نجات اشخاص موضوع قرارداد نجات دریایی و قلمروی شمول آن ازحیث نوع آب .. 61
3-3-3 نجات محیط زیست و قلمروی شمول آن از حیث نوع آب ………………………………….. 62
3-4 شرایط مربوط به موضوع قرارداد …………………………………………………………………………….. 64
3-4-1 در معرض خطر بودن ……………………………………………………………………………………… 64
3-4-1-1 مفهوم خطر ……………………………………………………………………………………………… 65
3-4-1-2 ویژگی خطر …………………………………………………………………………………………….. 66
3-4-1-2-1 نسبی یا غیر مطلق بودن خطر ……………………………………………………………….. 66
3-4-1-2-2 بالفعل(آنی) یا بالقوه بودن خطر ……………………………………………………………. 67
3-4-2 اثبات خطر …………………………………………………………………………………………………… 68
3-5 اجرت یا پرداخت جهت انجام عملیات نجات …………………………………………………………… 68
3-5-1 موفقیت‎آمیز بودن …………………………………………………………………………………………….. 69

3-5-2 تعیین میزان اجرت یا غرامت ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *