………………………………………….. 45
3-2-3-1- شیوه های جبران خسارت …………………………………………………………………………………………… 46
3-2-3-2- شیوه های پرداخت غرامت …………………………………………………………………………………………….46
فصل چهارم : پیشگیری از جرم …………………………………………………………… 48
4-1- کلیات و مفاهیم پیشگیری ………………………………………………………………………….. 48
4-1-1- تعریف و ماهیت پیشگیری ……………………………………………………………………………………… 48
4-1-1-1- تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………… 48
4-1-1-2- معنای اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………………..49
4-1-2- انواع پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………………………….. 50
4-1-2-1- پیشگیری های متداول …………………………………………………………………………………………………. 51
4-1-2-2- پیشگیری های جدید ……………………………………………………………………………………………………. 52
4-1-3- اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم …………………………………………………………………………..55
4-2- پیشگیری از منظرهای مختلف …………………………………………………………………….. 55
4-2-1- پیشگیری از منظر قرآن …………………………………………………………………………………………..55
4-2-2- پیشگیری از منظر قوانین …………………………………………………………………………………………58
4-2-3- پیشگیری از منظر لایحه پیشگیری از جرم …………………………………………………………………….. 59
بخش دوم
تحلیل و بررسی داده های آماری و ارائه راهکارهای پیشگیرانه
فصل اول : وضعیت فردی و خانوادگی ……………………………………………………. 62
1-1- عوامل فردی ………………………………………………………………………………………… 62
1-1-1- ساختار جنسی و سن مجرمین ………………………………………………………………………………….. 62
1-1-2- مشخصات جسمی و سلامت …………………………………………………………………………………….. 65
1-1-2-1- وضعیت جسمانی ……………………………………………………………………………………………………… 67
1-1-2-2- وضعیت روانی ……………………………………………………………………………………………………….. 68
1-1-3- میزان تحصیلات ………………………………………………………………………………………………….. 68
1-2- وضعیت خانوادگی ………………………………………………………………………………….. 69
1-2-1- خانواده اصلی (پدری) …………………………………………………………………………………………. 69
1-2-1-1- تعداد نفرات خانواده ………………………………………………………………………………………………….. 71
1-2-1-2- تحصیلات والدین …………………………………………………………………………………………………….. 72
1-2-1-3- کنترل از سوی خانواده ………………………………………………………………………………………………. 72
1-2-1-4- خصوصیات شخصیتی پدر سارق ……………………………………………………………………………………. 73
1-2-1-5- وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن …………………………………………………………………… 74
1-2-2- خانواده شخصی …………………………………………………………………………………………………….75
1-2-2-1- تاهل …………………………………………………………………………………………………………………….. 76
1-2-2-2- سرنوشت و تعداد فرزندان ……………………………………………………………………………………………. 77
1-2-3-3- تحصیلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده ………………………………………………………………………… 78
1-2-3- طلاق و علت آن …………………………………………………………………………………………………….. 80
فصل دوم : وضعیت اجتماعی و اقتصادی …………………………………………………. 83
2-1- وضعیت اجتماعی ………………………………………………………………………………….. 83
2-1-1- موقعیت و وضعیت محل سکونت ………………………………………………………………………………. 83
2-1-2- نقش اعتقادات مذهبی ، دوستان و رسانه ……………………………………………………………………. 85
2-1-2-1- مذهب ……………………………………………………………………………………………………………………85
2-1-2-2- دوستان ………………………………………………………………………………………………………………… 87
2-1-2-3- رسانه …………………………………………………………………………………………………………………… 90
2-1-3- تابعیت و مهاجرت ………………………………………………………………………………………………… 93
2-2- وضعیت اقتصادی …………………………………………………………………………………. 96
2-2-1- جرم و شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………………….. 96
2-2-2- شغل و میزان درآمد ……………………………………………………………………………………………. 97
2-2-3- وجه حاصل از سرقت ………………………………………………………………………………………….. 100
فصل سوم: بررسی سرقت در نمونه های آماری ……………………………………… 102
3-1- بررسی سرقت……………………………………………………………………………………… 102
3-1-1- سرقت در فرد و خانواده اش …………………………………………………………………………………. 102
3-1-1-1- اولین سرقت در فرد سارق ………………………………………………………………………………………… 102
3-1-1-2- نوع سابقه سرقت در فرد …………………………………………………………………………………………… 104
3-1-1-3- نقشه برای ارتکاب سرقت ………………………………………………………………………………………….. 104
3-1-1-4- اولین و آخرین سرقت ………………………………………………………………………………………………. 105
3-1-1-5- چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت …………………………………………………………………………….. 106
3-1-1-6- سابقه سرقت در خانواده سارق …………………………………………………………………………………… 107
3-1-2- انتخاب زمان ، مکان ، سوژه ………………………………………………………………………………….. 107
3-1-2-1- زمان ……………………………………………………………………………………………………… 108
3-1-2-2- مکان ………………………………………………………………………………………………………. 109
3-1-2-3- سوژه ……………………………………………………………………………………………………… 110
3-1-3- انگیزه سرقت …………………………………………………………………………………………………… 110
3-2- بررسی آماری و تاثیر اعتیاد ، مجازات و زندان بر مجرمین ………………………………… 112
3-2-1- بررسی آماری سرقت در جامعه مورد پژوهش ……………………………………………………………. 112

3-2-2- تاثیر اعتیاد بر سرقت ………………………………………………………………………………………… 115
3-2-3- تاثیر مجازات و زندان بر سارقین …………………………………………………………………………… 119
3-3- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقین) ………………………………………………. 122
فصل چهارم : ارائه راهکارهای پیشگیرانه از سرقت …………………………………. 124
4-1- راهکارهای دینی ………………………………………………………………………………….. 124
4-2- راهکارهای خانوادگی ……………………………………………………………………………. 126
4-3- راهکارهای اقتصادی …………………………………………………………………………….. 128
4-4- راهکارهای طراحی محیطی ……………………………………………………………………… 131
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….. 133
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………. 136
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………. 139
پیوست الف …………………………………………………………………………………………….. 141

پیوست ب ………………………………………………………………………………………………. 144

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………… 145
فهرست جداول
جدول شماره 3-1 : جبران خسارت بزه دیده ……………………………………………………………………………. 47
جدول شماره 1-2 : ساختار جنسیتی مجرمین در نمونه آماری ………………………………………………………. 63
جدول شماره 1-3 : ساختار جنسیتی مجرمین در پرونده های مورد بررسی در پژوهش …………………………….. 63
جدول شماره 1-4 : وضعیت سن مجرمین در پروند ه های مورد بررسی ……………………………………………… 65
جدول شماره 1-5 : وضعیت جسمی مجرمین ……………………………………………………………………………… 66
جدول شماره 1-6 : وضعیت تحصیلات مجرمین …………………………………………………………………………… 69
جدول شماره 3-7 : مقایسه جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در شهر مشهد ………………………… 113
جدول شماره 3-8 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در شهر مشهد ………………. 113
جدول شماره 3-9 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در محدوده حرم مطهر رضوی 113
جدول شماره 3-10 : مقایسه جرم سرقت با جرم اعتیاد و استعمال مواد در شهر مشهد …………………………… 114
جدول شماره 3-11 : نوع سرقت های انجام شده در پرونده های مورد بررسی در شهر مشهد …………………… 114
جدول شماره 3-12 : سایر آمار حاصله از پرونده های مورد بررسی …………………………………………………. 115
فهرست نمودارها
نمودار شماره 1-1 : عنصر مادی سرقت حدی …………………………………………………………………………….. 16
نمودار شماره 1-2 : وضعیت سنی مجرمین ……………………………………………………………………………….. 64
نمودار شماره 1-3 : وضعیت جسمی مجرمین …………………………………………………………………………….. 66
نمودار شماره 1-4 : وضعیت جسمی و سلامت مجرمین ………………………………………………………………….. 68
نمودار شماره 1-5 : وضعیت تحصیلات مجرمین ………………………………………………………………………….. 69
نمودار شماره 1-6 : تعداد نفرات خانواده اصلی غیر والدین …………………………………………………………… 71
نمودار شماره 1-7 : تحصیلات والدین سارقین …………………………………………………………………………. 72
نمودار شماره 1-8 : وضعیت کنترل از سوی پدر و خانواده سارقین …………………………………………………… 73
نمودار شماره 1-9 : خصوصیات پدر سارقین …………………………………………………………………………….. 74
نمودار شماره 1-10 : وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن ………………………………………………… 75
نمودار شماره 1-11 : وضعیت سرپرستی در خصوص افرادی که والدین آنها فوت نموده اند ………………………. 75
نمودار شماره 1-12 : وضعیت تاهل در نمونه آماری