پایان نامه روانشناسی با موضوع : مسئولیت پذیری

ضرایب بازآزمایی این مقیاس را در فاصلهی زمانی سه ماه برای عامل برونگرایی 83/0، موافقت 79/0، مسئولیتپذیری81/0، پایداریهیجانی 73/0 و پذیرندگی 70/0 گزارش کرد. همچنین نتایج اعتبار همگرایی این... دنباله مطلب

پایان نامه روانشناسی با موضوع : تحلیل عاملی اکتشافی

شخصیت تهیه کرد که مشهورترین آنها پرسشنامه 16 عاملی شخصیت، که بر اساس 16 عامل عمقی نظریه خود، است. کتل با بهره گرفتن از فهرست صفات شخصیت که توسط آلپورت تدوین شده بود، ساختن آزمون شخصیتی... دنباله مطلب

پایان نامه روانشناسی با موضوع : رضایت از زندگی

هوگان(1986)که مطالعات زیادی در مورد سازمان صفات بررسی کرده است، پیشنهاد می کند که 6 بعد اصلی احتمالاً تمام مشاهدات خاص را همچنان که برند(1984)انجام داده است، شامل خواهد داشت. تفاوت اصلی... دنباله مطلب

پایان نامه روانشناسی با موضوع : داده های شخصی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  دارای بستگی و ارتباط میشوند و سازمان کلیتری تشکیل میدهند که به آن عنوان تیپ داده میشود. تیپ از حیث... دنباله مطلب

پایان نامه روانشناسی با موضوع : ویژگیهای شخصیت

دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی با فرمت ورد  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  درونگرای متفکر به... دنباله مطلب

پایان نامه روانشناسی با موضوع : معیارهای اخلاقی

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن... دنباله مطلب

پایان نامه روانشناسی با موضوع : پرسشنامه ده سوالی شخصیت

ه ده سوالی شخصیت(TIPI) از پایایی مناسبی در نمونه های بالینی و غیربالینی ایرانی برخوردار است.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2- پرسشنامه... دنباله مطلب

پایان نامه روانشناسی با موضوع : پنج عامل بزرگ شخصیت

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  و بر اساس شواهد به کار بردن آن باعث سهولت طبقه بندی و فهم دقیق واکنشهای افراد می گردد. به عنوان مثال... دنباله مطلب

پایان نامه روانشناسی با موضوع : پرسشنامه ده سوالی شخصیت

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن... دنباله مطلب

یادگیری اجتماعی

می‌ورزند.نوجوانان در گروه هایی سازمان می‌یابند که گروه‌های کوچک متشکل از دوستان با تمایلات، شیوه‌های لباس‌پوشیدن و رفتار مشترک هستند. گاهی چند دار و دسته، گروه بزرگتری به نام... دنباله مطلب