چکیده

تعارض ، نیروی اجتناب ناپذیری در زندگی بشر است و مقتضای حیات اجتماعی ، یکی از اقدامات مدیریتی جهت کاهش و رفع تعارض ، مذاکره می باشد . مذاکره ، به عنوان روش باصرفه ، موثر و واقعی در حل تعارض شناخته شده است . به همین دلیل در تحقیق حاضر مهارت های مدیران مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج در استفاده از چهار سبک مذاکره سنجیده شده و همچنین میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج نیز بدست آمده و در نهایت رابطه بین دو متغییر مورد بررسی قرار گرفته است .
جامعه آماری این پژوهش را دو گروه تشکیل داده اند . گروه اول مدیران مراکز و واحد های آموزشی و می باشند که تعداد آنها 31 نفر است و تمامی آنها به روش سرشماری انتخاب گردیده اند . گروه دیگر کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج می باشند که شامل 361 نفر می باشند که از این تعداد 35 درصد آنها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند . در این پژوهش جهت دستیابی به داده ها از پرسش نامه پیره ، برای تعیین نوع سبک مذاکره مدیران مراکز آموزشی و از پرسش نامه دوبرین جهت اندازه گیری میزان تعارض در میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج استفاده شده است که پس از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفتند ( میزان روایی برای پرسش نامه پیره 0.85 و دوبرین 0.85 و میزان پایایی پرسشنامه دوبرین 0.80 و برای پرسشنامه پیره 0.94 ) در تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS ، جداول فراوانی ، نمودارهای ستونی و جعبه ای ، از آزمونهای همبستگی پیرسون و اسپیرمن ، آمزمون های من – ویتین و کروسکال والیس استفاده گردیده است .
یافته ها : یافته های این پژوهش نشان میدهد که سطح تعارض در مراکز فنی حرفه ای به طور میانگین 9 بوده است که در سطح متوسط قرار دارد و مدیران مراکز به میزان زیاد از سبک مذاکره واقع گرایی ، تحلیلی ، هنجاری استفاده کرده اند و تنها از سبک شهودی به میزان مناسب بهره جسته اند . بین سطح تعارض میان کارکنان و میزان استفاده مدیران از سبکهای مذاکره همبستگی مثبت مشاهده شده است .در حالیکه نتایج نشان داد در مراکزی که مدیران از سبک های مدیریت یه میزان مناسب استفاده کرده بودند رابطه میان میزان تعارض کارکنان با میزان استفاده مدیران از سبکهای همبستگی منفی وجود دارد .

سپاس و قدر دانی

این پایان نامه،پایان راه نیست ، ما حتی پایان را شروع نکره ایم ، اما شاید تازه شروع را به پایان برده باشیم

حال که به اینجا رسیدم یادم باشد که قدر دان همه آنهایی باشم که از دیر باز تا همین امروز دلسوزانه یاریم کردند

قدر دانم لطف و عنایت اساتید فرزانه ، جناب آقای دکتر رضا ساکی و سرکار خانم دکتر پریناز بنی سی که اگر نبود تلاش وهمراهی ایشان معلوم نبود سرانجام این خط نوشته ها به کجا می انجامد

همچنین از مدیران و کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج به خاطر همه مهربانی ها ، صمیمانه سپاسگذارم

در خاتمه از همه اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد گرمسار به پاس قدر دانی از تمامی مهر و ضحمات آنها ، قدردانی کرده و برای همه توفیق روز افزون آرزو مندم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه 14
بیان مسئله 16
اهمیت و ضرورت مسئله 18
اهداف تحقیق 19
سوالهای تحقیق 19
تعاریف نظری متغییر ها 20
تعاریف عملیاتی متغییر ها 22

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه 24
1-1-2 تعریف تعارض 25
2-1-2 نظریه های مدیریت تعارض 27
3-1-2 دیدگاه های مختلف به تعارض 29
4-1-2 مدیریت تعارض 32
5-1-2 ماهیت تعاملات گروهی 32
6-1-2 انواع وابستگی گروه 33
7-1-2 تعارض و عملکرد 33
8-1-2 تعارض سازنده در مقابل تعارض مخرب 35
9-1-2 منابع تعارض 36
1-9-1-2 عوامل ایجاد کننده تعارض در سازمانها 36
2-9-1-2 منابع تعارض سازمانی 37
10-1-2 انواع تعارض 39
11-1-2 مراحل چهار گانه تعارض از دیدگاه رابینز 40
12-1-2 نقش ارتباطات در تعارض 42
13-1-2 توسعه مهارت های حل تعارض 43
14-1-2 فرایند حل مسائل و تعارضات 44
15-1-2 ایجاد تعارض سازنده 47
16-1-2 مذاکره به عنوان روشی موثر جهت حل تعارض 50
2-2 مذاکره 50
1-2-2 تعاریف مذاکره 50
2-2-2 انواع مذاکره 53
3-2-2 فرایند مذاکره 57
1-3-2-2 تدارک و برنامه ریزی 57
2-3-2-2 تدوین مقررات و ارائه پیشنهاد 61
3-3-2-2 توضیح و توجیه 61
4-2-2 انواع اساسی مذاکره 61
1-4-2-2 مذاکره توضیعی 61
2-4-2-2 مذاکره منطقی 62
3-4-2-2 مذاکره با حالت ساخت دهی 64
4-4-2-2 مذاکره درون سازمانی 64
5-2-2 سبکهای مذاکره 65
6-2-2 ویژگیهای مذاکره کننده 66
7-2-2 مذاکره اثر بخش 67
8-2-2 ارتباطات و مذاکره 68
9-2-2 نحوه برخورد طرفین مذاکره با تعارض 69
10-2-2 مهارتهای مذاکره موفق 69
11-2-2 تاکتیک های مذاکره 70
12-2-2 مهارتهای کوانتمی در حل تعارض 72
3-2 پیشینه تحقیق 77
1-3-2 پیشینه تحقیق در ایران 77
2-3-2 پیشینه تحقیق در جهان 84

فصل سوم :روش اجرای پژوهش
1-3 مقدمه 91
2-3 روش تحقیق 91
3-3 جامعه آماری 91
4-3 ابزار جمع آوری داده ها 92
5-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 93
6-3 روش گرد آوری داده ها 95
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 95
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 97
1-4) مشخصات فردی پاسخ دهندگان به پرسش نامه تعارض 97
1-1-4) مشخصات فردی پاسخ گویان به پرسشنامه تعارض 97
2-1-4) مشخصات فردی پاسخ گویان به پرسشنامه سبک مذاکره 98
2-4 ) توصیف داده های حاصل از سوالات تحقیق : 101
1-2-4 ) سطح تعارض کارکنان مراکز مختلف فنی حرفه ای کرج 101 2-2-4) میزان استفاده از سبکهای مختلف مذاکره توسط مدیران مراکز آموزشی 103

3-4 ) فرضیه های تحقیق 107
1-3-4 ) فرضیه کلی 107
2-3-4) فرضیه های جزئی 109
4-4) مقایسه تضاد شغل بر اساس ویژگیهای عمومی کارکنان 117
5-4 ) مقایسه مهارت درسبکهای مذاکره بر اساس ویژگیهای عمومی مدیران 121

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
1-5 مقدمه 126
2-5 بررسی فرضیه های پژوهش 126
3-5 بررسی اهداف جزئی پژوهش 132
1-3-5 بررسی هدف جزئی اول 132
2-3-5 بررسی هدف های جزئی دوم 132
4-5 تحلیل یافته های پژوهش 135
5-5 محدودیت ها در انجام پژوهش 137
6-5 پیشنهاد های پژوهش 137
منابع 139
پیوست 146

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 1-2 : دیدگاه های مختلف نسبت به تعارض 31
جدول 2-2 : رابطه بین وجود تعارض در سازمان و عملکرد فرد ، واحد یا سازمان 34
جدول 3-2 : تعارض و عملکرد 41
جدول 4-2 : تقسیم بندی موضوعی مذاکره 54
جدول 5-2 : مشخصات روش های سه گانه مذاکره 56
جدول 7-2 : مقایسه مذاکره توزیعی و تلفیقی 64
جدول 1-3 : آماری کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج 91
جدول 2-3: محاسبه روایی پرسشنامه مهارت مذاکره 93
جدول 3-3: محاسبه روایی پرسشنامه مهارت مذاکره 95
جدول 4-3 : محاسبه پایایی پرسشنامه میزان تعارض 95
جدول 1-4 : جدول توزیع فراوانی کارکنان بر اسا س میزان تحصیلات کارکنان 97
جدول 2-4 : توزیع فراوانی کارکنان بر اساس سمت 98
جدول 3-4 : جدول توزیع فراوانی مدیران براساس میزان تحصیلات 99
جدول 4-4 : جدول توزیع فراوانی مدیران براساس نوع تحصیلات 99
جدول 5-4 : جدول توزیع فراوانی مدیران براساس نوع فعالیت 100
جدول 6-4 : میزان تعارض موجود در میان کارکنان 101
جدول 7-4: بررسی گویه های پرسشنامه تعارض استفاده شده در تحقیق 102
جدول 8-4 : توزیع فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک واقع گرایی مذاکره 103
جدول9-4 : توزیع فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک شهودی مذاکره 104
جدول10-4 : توزیع فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک تحلیلی مذاکره 106
جدول11-4 : توزیع فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک هنجاری مذاکره 106
جدول 12-4 : میزان استفاده از سبک های مختلف مذاکره توسط مدیران 107
جدول 13-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان 108
جدول 14-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک شهودی مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان 109
جدول 15-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک هنجاری مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان 111
جدول16-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک تحلیل مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان 112
جدول 17-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک واقع گرایی مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان 115
جدول 18- 4 : تحلیل داده ها جهت مقایسه میران تعارض بر حسب جنسیت کارکنان 117
جدول 19-4 : نتایج آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه میزان تعارض برحسب میزان تحصیلات کارکنان 118
جدول 20-4 : نتایج آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه میزان تعارض برحسب رشته تحصیلی کارکنان 119
جدول 21-4 : نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه میزان تعارض برحسب نوع فعالیت کارکنان

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

120
جدول 22-4 : نتایج آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه مهارت مذاکره مدیران برحسب میزان تحصیلات آنها 121
جدول 23-4 : تحلیل داده ها به کمک آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب رشته تحصیلی آنها 122
جدول 24- 4 : تحلیل داده ها برحسب آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب نوع فعالیت آنها قبل از پذیرش مدیریت آنها 123
جدول 25- 4 تحلیل همبستگی داده ها جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب سابقه مدیریتی آنها 124
جدول 1-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره واقع در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان 126
جدول 2-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره شهودی در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان 128
جدول 3-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره واقع گرایانه در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان 129
جدول 4-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره هنجاری در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان 130
جدول 5-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره هنجاری در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان 131

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه

نمودار1-2 : رابطه بین وجود تعارض در سازمان و عملکرد فرد ، واحد یا سازمان 34
نمودار 2-2 : منابع ایجاد کننده تعارض 38
نمودار 3-2 : طبقه بندی انواع تعارض 40
نمودار4-2 :مراحل چهار گانه تعارض از دیدگاه رابینز 42
نمودار5-2 :فرایند حل مسئله جهت حل تعارض 44
نمودار6-2 : فنون و مهارت های مدیریت تعارض 47
نمودار7-2 :اجزاء فرایند مذاکره 50
نمودار8-2 : مکانیزم های مختلف حل تعارض 51
نمودار 1-4 توزیع فراوانی جنسیت کارکنان در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج 97
نمودار 2-4 : نمودار توزیع فراوانی کارکنان بر اسا س میزان تحصیلات 98
نمودار3-4 : توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سمت 98
نمودار 4-4 توزیع فراوانی مدیران بر اساس جنسیت 99
نمودار 5-4 : نمودار توزیع فراوانی مدیران براساس میزان تحصیلات 99
نمودار 6-4 : توزیع فراوانی مدیران براساس رشته تحصیلی 100
نمودار 7-4 : توزیع فراوانی مدیران براساس نوع فعالیت قبل از تقبل مدیریت 100
نمودار8-4 : میزان تعارض میان کارکنان 101
نمودار9-4 : درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک واقع گرایی مذاکره 103
نمودار10-4 : درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک شهودی مذاکره 104
نمودار11-4 : درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک تحلیلی مذاکره 105
نمودار 12-4 : درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک هنجاری مذاکره 106
نمودار13-4 : پراکنش میان میزان استفاده از سبک های مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی 108
نمودار14-4 : پراکنش میان میزان استفاده از سبک مذاکره شهودی در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی 200
نمودار15-4 : پراکنش میان میزان استفاده از سبک مذاکره هنجاری در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی 212
نمودار16-4 : پراکنش میان میزان استفاده از سبک مذاکره تحلیلی در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی 214
نمودار17-4 : پراکنش میان میزان استفاده از سبک مذاکره واقع گرایی در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی 216
نمودار18-4 : مقایسه میزان تعارض بر حسب جنسیت کارکنان
نمودار19-4 : مقایسه میزان تعارض بر حسب میزان تحصیلات کارکنان 218
نمودار20-4 : مقایسه میزان تعارض بر حسب نوع تحصیلات کارکنان 219
نمودار21-4 : مقایسه میزان تعارض بر حسب نوع فعالیت کارکنان 220
نمودار22-4 : مقایسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *